Nyhetsbrev vintern 2018/19

Nya projekt på horisonten

Återkommande provtagningar inom psykiatrin

På Sahlgrenska Universitetssjukhusets vuxenpsykiatriska enheter sker många regelbundna uppföljningar av provsvar. Vilka analyser som tas samt intervall varierar, men i stora drag följer de samma process. I dagsläget kräver de mycket manuell administration. ePsykiatrienheten är intresserade hitta en lösning som förenklar och automatiserar dessa processer samt varnar om provsvar uteblir eller är akuta.  


För litiumuppföljning finns ett system idag – Journalia Litium – som används av ett fåtal enheter på sjukhuset. ePsykiatrienheten hjälper just nu äldrepsykiatrisk mottagning på SU att komma igång med att använda systemet. Om implementeringen faller väl ut är planen att ePsykiatrienheten ska erbjuda implementeringsstöd till fler mottagningar. 

Journalia Litium har idag inget stöd för andra läkemedel och det är inte möjligt att utöka funktionaliteten, därför tittar vi även på andra lösningar.

Klozapin, Litium och Antabus samt årlig somatisk hälsokontroll är de processer vi känner till just nu. Har du synpunkter eller kanske vetskap om någon mer återkommande provtagning, eller förslag på en lösning?  
Hör gärna av dig till oss.

Kontaktpersoner: Joacim Holmén och Linda Wesén 

Uppdatering om pågående projekt

Internetbehandling på spelberoendemottagningen

Öppnandet av mottagningen för spelberoende och skärmhälsa har skjutits upp till våren 2019. Så fort mottagningen startar kommer vi kunna erbjuda patienterna internetbaserad behandling för hasardspelssyndrom. Behandlingen kommer att utvärderas i ett forskningsprojekt.

Kontaktperson: Mikael Mide

 Internetbaserad behandling för sömnlöshet/insomni

ePsykiatrienhetens internetbehandling för insomni blev klar i höstas och under vintern har de mottagningar som ska pilottesta behandlingen genomgått utbildning och andra förberedelser för att kunna erbjuda behandlingen till sina patienter. Och nu är de igång! De första patienterna har startat behandling.  Vi ser fram emot att kunna göra en preliminär utvärdering under våren. 

Kontaktperson: Josefin Kadesjö Banck
 

Stöd- och behandlingsplattformen

Psykiatrienheten använder Stöd och behandlingsplattformen (SoB) idag för många olika projekt. Plattformen kan användas för flera typer av digital kontakt mellan patient och behandlare. Allt från fullständiga internetbehandlingar, så som ePsykiatrienhetens sömnbehandling, till digital formulärskattning eller psykoedukation i digital form.

Just nu pågår ett stort antal projekt inom vuxenpsykiatrin på SU där SoB används för att enkelt ha kontakt mellan patient och behandlare. Om du vill höra mer, eller har idéer på hur din mottagning skulle kunna få användning av SoB, hör av dig till din verksamhetsrepresentant


Tolkning “on demand”

Tolkförmedling Väst har lanserat TolkNu, en tjänst med tillhörande app för akuttolkning. Via appen kan man få en telefontolk inom fem minuter.

Läs mer på deras hemsida, eller hör av dig till oss om du vill ha hjälp med att komma igång.

Mobil dokumentation i journal

Samtliga medarbetare på den nystartade mottagningen ACT-Göteborg har nu tillgång till fjärrskrivbordet, såväl som ett flertal medarbetare på psykiatrins olika mobila team. Projektet har nu börjat utvärderas. Preliminärt visar utvärderingen att möjligheten att komma åt journal och patientadministrativa system mobilt är uppskattad och efterfrågad.

Det råder dock delade meningar bland användarna kring om fjärrskrivbordet är optimalt för detta syfte. Vissa upplever att det fungerar jättebra, medan andra ger uttryck för att det lilla formatet är ett problem, samt att systemet ibland är allt för oresponsivt. Det, kombinerat med att fjärrskrivbordslösningen ska avvecklas på sikt, gör att vi nu börjar titta på andra lösningar för mobil åtkomst till journal.

En alternativ lösning är en så kallad hybriddator med 4G-modem samt smartkortsläsare. Detta skulle innebära möjlighet att välja mellan VPN eller fjärrskrivbord utan att först behöva etablera en internetuppkoppling. Det skulle också erbjuda smidig inloggning till apodostjänsten Pascal ute på fältet, något som efterfrågas av många.

Kontaktperson: Joacim Holmén

Digitalt beslutsstöd för LPT-processen

Projektet har nu delats in i tre delprojekt:

Kvalitetssäkring av dokumentationen av tvångsåtgärder
Samtliga avdelningar på Psykiatri Psykos är nu inkluderade i projektet. Den rättspsykiatriska kliniken såväl som beroendekliniken beräknas kunna inkluderas inom en snar framtid. Verksamhetsutvecklare Peter Asplund och Torbjörn Jacobsson tittar på en ny lösning för att leverera rapporterna till avdelningarna utan att behöva skriva till ett Excel-dokument.

Digitalisering av psykiatriakutens triageverktyg
Eftersom psykiatriakutens triageringsrutin idag innefattar en blandning av analoga och digitala instrument tittar vi tillsammans med verksamhetsutvecklare Peter Asplund på möjligheten att gå över till en digital version av triageringsinstrumentet RETTS-Psy.

Digital beslutsöversikt
En styrgrupp ska inrättas för att undersöka möjligheten att helt gå över till att använda beslutsöversikten i Melior. Idag används en beslutsöversikt på papper i upp till tre dagar innan informationen digitaliseras.

Kontaktperson: Joacim Holmén

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *