Nyhetsbrev våren/sommaren 2019

Vitalis

I anslutning till Vitalis kommer ePsykiatrienheten att ha öppet hus måndagen den 20/5 för anställda i Västra Götalandsregionen. Vi kommer även att finnas i Västra Götalandsregionens monter under tisdagen och onsdagen på Vitalis-mässan. Kom gärna förbi och prata digitalisering med oss.

Mer information samt anmälan till öppet hus finns här.

Om du vill besöka oss i monter B03:02 på Vitalis-mässan hittar du information om montern här.

Nya projekt på horisonten

Artificiell intelligens

Vi har tidigare flaggat för ett AI-projekt, där en idé har funnits kring att använda maskininlärning och textanalys för att förutsäga vilka patienter inom slutenvården på Beroendekliniken som återkommer snart efter utskrivning. Syftet med detta är på sikt att kunna förbättra såväl bedömningar som kvaliteten på den vård som ges. Projektet har nu fått pengar från Innovationsfonden för att kunna göra det förarbete som behövs för att starta upp ett sådant projekt. Vi hoppas att under sommaren kunna göra en första analys för att se om idén kan fungera i praktiken.

Kontaktperson: Mikael Mide

Digitala hälsokontroller:

De affektiva klinikerna på SU kommer inom kort att sända ut en digital hälsokontroll till samtliga av sina patienter. Utifrån hur patienten svarat kommer de sedan att få riktad hälsoinformation utefter just deras behov. Allt sker via Stöd- och behandlingsplattformen och är ett initiativ som tagits av kliniken för att digitalisera uppföljningen av den regionala medicinska riktlinjen för årligt hälsosamtal och somatisk kontroll av patienter med långvarig psykiatrisk ohälsa.

Vi på ePsykiatrienheten har hjälpt till att bygga innehållet i stöd- och behandlingsplattformen och hoppas på att fler kliniker kommer att haka på om det visar sig att försöket faller väl ut.

Kontaktperson: Josefin Kadesjö Banck

Uppdatering om pågående projekt

Internetbehandling på spelberoendemottagningen

Mottagningen för spelberoende och skärmhälsa börjar ta emot remisser från den 6:e maj. I samband med detta kommer patienterna där att kunna erbjudas internetbaserad behandling för hasardspelssyndrom. Internetbehandlingen ges som del i ett forskningsprojekt, där behandlingen utvärderas genom att den jämförs med en kontrollgrupp som får en annan behandling.

Kontaktperson: Mikael Mide

Internetbaserad behandling för sömnlöshet/insomni

Insomnibehandligen pilottestats nu på tre vuxenpsykiatriska mottagningar på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. De första patienterna har påbörjat behandling. Ett forskningsprojekt där deltagarnas upplevelse av behandlingen undersöks har inletts. Därtill planeras också ett separat forskningsprojekt implementering av behandlingen.

Kontaktperson: Josefin Kadesjö Banck

Stöd och behandlingsplattformen

ePsykiatrienheten använder Stöd och behandlingsplattformen (SoB) idag för många olika projekt. Plattformen kan användas för flera typer av digital kontakt mellan patient och behandlare. Allt från fullständiga internetbehandlingar, så som ePsykiatrienhetens sömnbehandling, till digital formulärskattning eller psykoedukation i digital form. Just nu pågår ett stort antal projekt inom vuxenpsykiatrin på SU där SoB används för att enkelt ha kontakt mellan patient och behandlare.
Om du vill höra mer, eller har idéer på hur din mottagning skulle kunna få användning av SoB, hör av dig till din verksamhetsrepresentant!

Kontaktperson: Joacim Holmén

Digitalt beslutsstöd för LPT-processen

Projektet har nu delats in i tre delprojekt:

Kvalitetssäkring av dokumentationen av tvångsåtgärder
Samtliga slutenvårdsavdelningar på Psykiatri Psykos och c:a hälften av avdelningarna på psykiatri Affektiva är nu inkluderade i projektet. Den rättspsykiatriska kliniken såväl som beroendekliniken beräknas kunna inkluderas inom en snar framtid.

Digitalisering av psykiatriakutens triageverktyg
Psykiatriakutens triageringsrutin innefattar idag en blandning av analoga och digitala instrument. Man har därför tillsammans med verksamhetsutvecklare Peter Asplund initierat ett projekt för att undersöka möjligheten att gå över till en digital version av triageringsinstrumentet RETTS-PSY.

Digital beslutsöversikt
En styrgrupp ska inrättas för att undersöka möjligheten att helt gå över till att använda beslutsöversikten i Melior. Idag används en beslutsöversikt på papper i upp till tre dagar innan informationen digitaliseras.

Kontaktperson: Joacim Holmén 

Mobil dokumentation i journal

Projektet är nu utvärderat. Möjligheten att komma åt journal och patientadministrativa system mobilt har visat sig vara uppskattad och efterfrågad. Det råder dock delade meningar bland användarna kring om fjärrskrivbordet är optimalt för detta syfte. Vissa upplever att det fungerar jättebra, medan andra ger uttryck för att det lilla formatet är ett problem, samt att systemet ibland är allt för oresponsivt. Det, kombinerat med att fjärrskrivbordslösningen ska avvecklas på sikt, gör att vi nu börjat titta på andra lösningar för mobil åtkomst till journal.

Kontaktperson: Joacim Holmén

Digitaliseringsronder på den Rättspsykiatriska kliniken

Vi har deltagit på digitaliseringsronder på de flesta enheterna på Rågården tillsammans med verksamhetsutvecklare Charlotte Hveem. Ronderna har gett upphov till många intressanta diskussioner och problemställningar där digitala lösningar skulle kunna passa in. Exempel på idéer som kommit fram är digital vårdtyngdsmätning och ett bättre system för besöks- och lokalbokningar.

Digitala tips

Hälsocoach online

Hälsocoach online är en individanpassad tjänst som erbjuder motiverande videomöten i mobilen för att förbättra levnadsvanor till invånare i Västra Götalandsregionen. Tjänsten innefattar coachning och rådgivning gällande fysisk aktivitet, mat, tobak och alkohol och vänder sig till alla personer i samhället.

Mer information finns här.

Visiba Care

Visiba Care är ett videomötesverktyg där du kan träffa patienter i bokade videobesök, eller ta hand om dem som står i kö i en digital drop-in-mottagning. Det går att samla relevant information om patienten med hjälp av dynamiska formulär. Du har även möjlighet att kommunicera skriftligt med patienter, antingen via chatt eller meddelanden.

Mer information finns här

TolkNu

Tolkförmedling Väst har infört en tjänst som gör det möjligt för vårdgivare inom Västra Götalandsregionen att få tillgång till telefontolk inom fem minuter via webben eller en app i mobilen.

Mer information finns här.

Mätvärdesappen

Via appen kan vårdpersonal mata in mätvärden direkt vid patientens säng. Dessa värden förs sedan automatiskt in i mätvärdesmodulen i Melior. Appen ingår i Meliors utbud av funktioner och innebär ingen ökad kostnad för verksamheten.

Mer information finns här.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *