Nyhetsbrev hösten 2020

Aktuellt

Vi på ePsykiatrienheten står alltid öppna för nya idéer och förslag. Under oktober månad skickade vi ut ”Oktoberdrive” som en extra uppmaning till medarbetare att samla ihop sina idéer och skicka in dem till oss. Vi fick in ett antal spännande idéer som vi börjat att titta på. Formuläret tillhörande “Oktoberdrive” har nu stängt men självklart så tar vi fortlöpande ändå emot förslag och idéer på hur vi kan hjälpa till att digitalisera arbetet på psykiatrin.


Nya medarbetare

Under hösten har vi fått förstärkning av två medarbetare som täcker upp för våra föräldralediga medarbetare. De bidrar med nya kompetensområden och tillför nya perspektiv.

Stina Kilborn är nyutexaminerad Interaktionsdesigner och har en tidigare bakgrund inom kognitionsvetenskap. Hon är intresserad av människa-dator-interaktion och ser sjukvården som ett mycket spännande område.

Johnny Ulinder är psykolog men har även ett teknikintresse och har länge arbetat med mjukvaruutveckling och kan med råge beteckna sig som full stack-utvecklare.

Vad har hänt sedan senast?

Mitt Vårdmöte 

Tack alla enheter för den kraftsamling som ni gjort vad det gäller videomöten. Trots de svåra tiderna i våras så har nu alla öppenvårdsenheter och även några i slutenvården kommit igång. Vi på ePsykiatrienheten finns här om ni behöver mer hjälp. 

Kontaktperson: Linda Wesén


Digitalt stöd till gruppbehandling på Äldrepsykiatrisk mottagning

Under hösten 2020 har behandlare på Äldrepsykiatrisk mottagning tillsammans med ePsykiatrienheten börjat digitalisera delar av sin transdiagnostiska gruppbehandling av depression och ångest. Behandlingen grundar sig i KBT och syftar till att ge möjlighet för patienterna att närma sig, vara kvar i och hantera obehagliga känslor för att inte behöva styras av dessa känslor. Eftersom den rådande pandemin försvårar fysiska träffar, framförallt för äldre personer, är målet med projektet att möjliggöra att behandlingen genomförs på distans. Med hjälp av Stöd och Behandlingsplattformen (SoB) kommer patienterna få möjlighet att att ta del av behandlingens information, fylla i formulär samt göra uppgifter hemifrån. Stödet kommer att användas i kombination med videomöten som ersätter de fysiska träffarna om dessa inte kan genomföras.

Kontaktpersoner: Stina Kilborn, Linda Wesén och Mikael Mide


Digitala stöd i psykosprocessen

Under ett års tid har ePsykiatrienheten  tillsammans med Kunskapsstöd för psykisk hälsa (KPH) i VGR ingått i ett samverkansprojekt med Region Stockholm, Region Västra Götaland, Region Gotland och Wemind i Stockholm. Syftet med projektet är att skapa ett sammanhållet digitalt stöd i vårdprocessen för patienter med psykossjukdom samt anhöriga och närstående. 

På SU har Psykosvård Nordost, Psykosmottagning Centrum samt Psykosmottagning Mölndal varit med under hela utvecklingsprocessen. Den första versionen av de två stöden är nu färdigbyggda, behandlarna på pilotenheterna är utbildade och patienter samt anhöriga/närstående har nu fått tillgång till stödet. 

Piloten är planerad att fortgå till sommaren 2021 och innehållet i stödet kommer att utvärderas för att justeras innan projektet går in i förvaltning. Utvärderingen kommer även kartlägga såväl patienter som anhöriga/närståendes och personalens upplevelser och erfarenheter av att använda sig av det digitala stödet.

Kontaktperson: Linda Wesén


Internetbehandling sömn

Som nämnts i tidigare nyhetsbrev har ePsykiatrienheten utvecklat en internetbehandling för insomni som under 2019 pilottestades inom vuxenpsykiatrin. Resultatet då indikerade en positiv effekt på såväl sömnproblem som depressionssymtom. Under våren har behandlingen implementerats på ytterligare mottagningar. Ytterligare utvärderingar av behandlingen kommer att ske under hösten för att bättre utvärdera behandlingseffekt.

De nya mottagningarna (Beroendemottagning Hisingen, Beroendemottagning Olskroken, Nordhemskliniken, Psykiatrimottagning Väster) är igång med sömnbehandlingen och har bokat in eller påbörjat sina första patienter. Vi hoppas på att mottagningarna ska få mer luft under vingarna och som ett led i detta träffar vi personalgrupper via videomöten under hösten för att diskutera hur man kan hjälpas åt att rekrytera patienter. 

Vår kollega, Josefin Kadesjö Banck, har nyligen publicerat en vetenskaplig artikel om nyckelfaktorer vid implementering av internetbehandling. Genom semistrukturerade intervjuer med behandlare och enhetschefer har hon identifierat en rad facilitatorer och hinder för framgångsrik implementering. Med hjälp av denna analys hoppas vi kunna underlätta implementeringen på mottagningarna.

Under hösten kommer vi också att påbörja arbetet med en anpassning av sömnbehandlingen till patienter med psykossjukdom och bipolär sjukdom. Efter mycket förarbete har vi hittat lämpliga former för en sådan behandling och upprättat ett samarbete med Internetpsykiatrin i Stockholm och sömnforskaren Susanna Jernelöv på KI, vilket vi tycker är väldigt spännande. Några detaljer i projektet behöver fortfarande spikas men arbetet med utformningen av behandlingen planeras att påbörjas i november. 

Kontaktpersoner: Mikael Granlund och Mikael Mide.


Digitala hälsokontroller

I ett samarbete mellan Psykiatri Affektiva och ePsykiatrienheten genomfördes 2019 ett projekt att digitalisera de årliga hälsokontrollerna genom digitala skattningar via 1177 Vårdguiden där en robot (RPA, Robotic Process Automation) kunde lösa mycket av administrationen. Resultatet blev att 1200 av 4000 patienter skattade sina hälso- och levnadsvanor digitalt – något som vården tidigare hade svårt att hinna med. 

Den nationella plattform som användes vid piloten, 1177 Vårdguidens Stöd och Behandlingsplattform (SoB), har för- och nackdelar där en nackdel tyvärr var svårigheten att hantera stora mängder utskick på samma gång. Den innebar också en hel del administrativt arbete för medarbetarna i att sortera svaren och skicka ut uppföljande hälsoinformation till patienterna baserat på deras svar. Genom att istället använda E-tjänsten för Formulärhantering, en annan tjänst via 1177 Vårdguiden, kunde dock dessa problem kringgås. Detta då tjänsten ger möjligheten att skicka ut tusentals formulär med enstaka knapptryck och dessutom ge patienten direkt feedback på sina svar. De första formulären är nu utskickade och projektgruppen arbetar vidare på hur man på bästa sätt automatiserar utskick med relevant hälsoinformation till fast vårdkontakt.

Kontaktperson: Mikael Granlund och Linda Wesén.


Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *