Nyhetsbrev hösten 2018

Nya projekt på horisonten

Journalia – Litiummonitorrering

I Västra Götalandsregionen finns ett system för att följa upp blodprover och ordinera nya kontroller för patienter som medicinerar med Litium. Systemet, som heter Journalia, används idag endast på ett fåtal enheter inom SU. Psykosvård Nordost (PNO) och Äldrepsykiatrisk mottagning på Wallinsgatan ska testa systemet som bl.a. ska hjälpa sjuksköterskorna att se när det är dags för nya prover, hålla koll på uteblivna provsvar samt att skriva ut kallelser och påminnelser till patienterna. Detta är något som i dagsläget görs manuellt och som tar mycket tid från den enskilda sjuksköterskan.

På sikt hoppas vi att även uppföljningen av patienter som medicinerar med Klozapin ska kunna digitaliseras.

Kontaktperson: Linda Wesén

Hälsokontroller

Arbetet med att öka följsamheten till den regionala riktlinjen för uppföljning av psykiatriska patienters somatiska hälsa genom att automatisera vissa moment i processen fortsätter. Under hösten ska vi fortsätta diskussionerna med KPH (Kunskapsstöd för Psykisk Hälsa) angående möjligheten att använda det regionala hälsokontrollssystemet för detta ändamål.

Kontaktpersoner: Joacim Holmén och Linda Wesén

AI – Återinskrivningsbedömning

Vi har tidigare nämnt att vi har ringat in ett potentiellt första projekt kring AI och maskininlärning, och det handlar om tidiga återinskrivningar inom heldygnsvården på Beroendekliniken. 12 % av de patienter som skrivs ut från heldygnsvården skrivs in igen inom en vecka, och 18 % inom två veckor (vi räknar inte med Tillnyktringsenheten, då hade siffran blivit högre). En kvalificerad gissning är då att dessa patienter hade mått bättre av någon form av insats, såsom att stanna kvar något längre, få en direktväg till öppenvården eller något annat än endast utskrivning.

Speciellt inom psykiatrin, består våra journalanteckningar främst av fritext. Med hjälp av textanalys (Natural Language Processing, NLP) är förhoppningen att vi ska kunna skapa en modell som kan förutsäga vilka som kommer att återinskrivas snart, och senare att kunna förutsäga varför de kommer att återinskrivas.

Potentialen med detta projekt är, utöver det uppenbara i att kunna förhindra att fel personer skrivs ut för tidigt från heldygnsvården, att använda oss av NLP-tekniken, i det fall vi får positiva resultat, i många andra frågeställningar där vi idag har svårt att få fram användbar data ur våra enorma datakällor som är just textbaserade, och kunna analysera dessa med modern AI-teknik.

Hittills har vi främst genomfört en förstudie kring projektidéns genomförbarhet, samt identifierat nyckelpersoner till projektorganisationen. Vi hoppas att kunna spika detta under hösten för att starta upp ett formellt projekt i början av 2019.

Kontaktpersoner: Niels Eék och Mikael Mide

Uppdatering om pågående projekt

Internetbehandling på spelberoendemottagningen

Upphandling är klar av en internetbaserad psykologisk behandling för personer med hasardspelssyndrom på den nya spelberoendemottagning som ska öppna på Beroendekliniken i november. Målet är att kunna erbjuda denna behandling när mottagningen öppnar. I syfte att utvärdera behandlingen planeras också en forskningsstudie på mottagningen.

Kontaktperson: Mikael Mide

Internetbaserad behandling för sömnlöshet/insomni

Vi lägger nu sista handen vid den internetbaserade behandling för patienter med primär och sekundär insomni som vi utvecklat under våren och sommaren.

Detta innebär att behandlingen nu är redo att pilottestas! Tre mottagningar ingår i projektet för implementering av vår internetbaserade sömnbehandling. Det är Psykiatrimottagning utmattningssyndrom (PMU) och Psykiatrimottagning Mölndal (PMM) från Affektiva kliniken, och Substitutionsmottagning Högsbo från Beroendekliniken. Mottagningarna förbereder sig nu för att inom några månader börja behandla sina patienter. Dessförinnan ska behandlare utbildas och mottagningarna göras redo för att kunna behandla över internet.

Kontaktperson: Mikael Mide och Josefin Kadesjö Banck

Tolkning on demand

Akutenheten på Rättspsykiatrin fortsätter att testa en mobilapplikation som ger tillgång till medicinskt certifierade tolkar på 178 olika språk. Snittiden för att bli uppringd av den engelsktalande tolken är 26 sekunder, oftast snabbare. Tjänsten används som ett komplement till de sedvanliga tolkar som kan bokas till enheten, och används där det finns ett särskilt behov av att omedelbart få tag på en tolk, samt vid oplanerade samtal. Hör av er om ni på er enhet har behov av tolktjänst on-demand!

Kontaktperson: Niels Eék

Mobil dokumentation i journal

Eftersom det under en period inte har varit möjligt att beställa nya fjärrskrivbord har projektet gått långsammare framåt än planerat. De enheter som var först ut med att testa tjänsten kommer att börja utvärderas under oktober månad. Baserat på vad utvärderingarna visar kommer beslut tas om vi ska satsa på fjärrskrivbord som en mobil lösning för alla mobila enheter, eller om vi ska rekommendera att man startar ett nytt projekt kring en annan lösning för mobil dokumentation.

Kontaktperson: Joacim Holmén

Digitalt beslutsstöd för LPT-processen

Arbetet med att kvalitetssäkra dokumentationen av tvångsåtgärder fortsätter. Samtliga slutenvårdsavdelningar på psykiatri psykos beräknas vara inkluderade inom kort, och nu är även den rättspsykiatriska kliniken på väg in i projektet. Löpande utvärderingar visar att dokumentationen blir mer enhetlig på de deltagande enheterna.

Parallellt med detta pågår ett förarbete med företrädare från den psykiatriska akutmottagningen på Östra sjukhuset kring hur en digitalisering av deras intagningsrutiner skulle kunna gå till. Detta är identifierat som en förutsättning för att få till stånd ett aktivt beslutsstöd som kan bevaka tidsgränserna i LPT-processen, samt stödja personalen i de beslut som behöver fattas rörande patientens tvångsvård.

Kontaktpersoner: Linda Wesén och Joacim Holmén

Implementering av projekt på Rättspsykiatrisk öppenvårdsenhet

Rättspsykiatrisk öppenvårdsenhet (RPÖV) på Rättspykiatri har implementerat flera digitaliseringsprojekt som de startat upp tillsammans med oss. Dessa är

  • Patientupplevelse, ett kort formulär med tre frågor om patientens upplevelse av vården som alla patienter tillfrågas att fylla i vid slutet av besöket. Själva formuläret är på en surfplatta som är uppsatt på väggen i väntrummet. De anonyma svaren är sedan till diskussionsunderlag på APT, och vilka eventuella förändringar som de kan göra för att förbättra den vård de bedriver kan då tas upp.
  • Ett digitalt stöd vid gruppbehandling (funkar på mobiler, surfplattor och datorer), där patienterna mellan grupptillfällena får fylla i uppgifter på egen hand, och har möjlighet att kontakta behandlarna vid behov. Utöver hemuppgifter och kommunikation, får de även en sammanfattning på vad tillfället handlade om, där all text är inläst för de som önskar att lyssna istället för att läsa. Vi skapar även belysande videor, för att ytterligare göra stödet mer attraktivt för patienterna.
  • Videosamtal med externa aktörer, speciellt vid samordnade vårdplaneringar med andra parter, såsom kommunen. Det sparar in tid och möda från personalen, såsom att de inte i samma utsträckning behöver resa fram och tillbaka mellan olika enheter och behovet av konferenslokaler blir också minskat,
  • Och slutligen har RPÖV öppnat upp alla relevanta bastjänster från 1177 Vårdguiden till sin enhet. Det innebär att det numera går att av/omboka tid, begära intyg, beställa journalkopior, beställa tid, fråga sjuksköterskan, förlänga sjukskrivning, förnya recept, be enheten att kontakta dig, be om rådgivning OCH skicka meddelanden till enheten via 1177.

Kontaktperson: Niels Eék

 

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *