Beslutsstöd LPT


Beslutsstöd för LPT-processen

Utveckling av ett beslutsstödsystem för uppföljning av patienter som vårdas enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT)

Sammanfattning
  • Enhetlig och korrekt dokumentation av tvångsåtgärder genom kontinuerligt presenterade utdata från Melior och Elvis till chefer och vårdadministratörer.
  • Bättre inrapportering av tvångsåtgärder till IVO.
  • En digital kedja från akuten till vårdavdelning.
  • Ett beslutsstöd som är en del av ett övergripande digitalt planeringsstöd (digital whiteboard) på varje vårdavdelning inom vuxenpsykiatrin på SU.
Yttersta målet

Ge personalen ett visuellt stöd för att kunna fatta rätt beslut i rätt tid


Inom psykiatrin på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, liksom i övriga landet, vårdas ett stort antal patienter mot sin vilja med stöd i lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT).

Idag saknas ett sammanhållet system för hur en patients tvångsvårdsprocess dokumenteras. Vissa uppgifter förs in i en så kallad beslutsöversikt i Melior, andra i en LPT-modul i Elvis, och en del dokumenteras som läkar- eller omvårdnadsanteckningar i Melior. Viss information existerar enbart på papper en period innan dessa digitaliseras, och man förlitar sig fortfarande mycket på muntliga överrapporteringar.

Allt det här sammantaget leder till att misstag begås och ger ett onödigt lidande för patienterna, samt onödig stress för personalen.

Genom att skapa struktur och rutiner för en enhetlig dokumentation inom vuxenpsykiatrin på SU, samt digitalisera de moment som idag görs muntligt och på papper kan man säkerställa att ingen information missas eller missuppfattas.

För att uppnå målbilden behöver samtliga psykiatriska slutenvårdsenheter kalibrera sina dokumentationsrutiner gällande LPT, och beredas möjlighet att ta emot information digitalt som de tidigare fått i pappersform eller muntligt. En del av projektet innebär också en digitalisering av den psykiatriska akutmottagningens triageringssystem samt att beslutsöversikten på papper digitaliseras.

Kontaktpersoner

Joacim Holmén
joacim.holmen@vgregion.se
0700822218

Linda Wesén
linda.wesen@vgregion.se
0700825734