Våra tjänster

På ePsykiatrienheten stöttar vi vuxenpsykiatrin på Sahlgrenska Universitetssjukhuset med att ta fram och implementera olika stöd och behandlingar. Nedan har vi listat vad vi arbetar med i nuläget. Det går såklart även bra att kontakta oss ifall ni har nya idéer som ni önskar få stöttning i att arbeta med.

Hör av er om något verkar intressant för er mottagning!

Internetbehandling

via nationella stöd- och behandlingsplattformen

ePsykiatrienheten utvecklar och hjälper till vid implementering av stöd och behandlingar. Hör av dig om du vill ha hjälp att utforma ett eget stöd eller en behandling.

Internetbehandling vid insomni

ePsykiatrienheten har utvecklat en internetbaserad sömnbehandling anpassad efter psykiatrins behov.

Läs mer här om utvecklingsarbetet

Läs mer här om implementeringsprojektet

 

Övriga behandlingar

VGR har även upphandlat andra internetbaserade psykologiska behandlingar

  • Depression
  • Ångest
  • Oro
  • Stress
  • Insomni

 

Behandlingsstöd

via nationella stöd- och behandlingsplattformen

Hemuppgiftsstöd för patienter

I vissa former av psykoterapeutiska behandlingar är hemuppgifter ett vanligt förekommande inslag. Dessa ges oftast mellan tillfällena då patient och behandlare träffas, och ska rapporteras in på någon form av blankett. Det finns många fördelar med att istället använda sig av ett digitalt hemuppgiftsstöd.

Läs mer här

Behandlingsstöd sömnskola

Ett digitalt behandlingsstöd där patienten kan komma åt pedagogiskt material för att skapa struktur och genomföra beteendeförändringar. Patienten kommer åt materialet genom att logga in på 1177 vårdguiden.

Läs mer här

Känsloskola

Mer info kommer snart!

Mäta patientupplevelse

Mer info kommer snart!

Implementeringsstöd

Mobil dokumentation

Vi erbjuder medarbetare möjligheten att läsa och skriva till journalsystemet Melior via till exempel surfplatta eller smart telefon. Du får exakt samma tillgång som om du varit vid din dator på mottagningen. Bra för t. ex. mobila team.

Läs mer här

Videosamtal

Vi hjälper er mottagning att komma igång med videosamtal med patienter. Kan användas för samordnad vårdplanering, SIP-möten eller enskilda patientbesök.

Läs mer här

Beslutsstöd

LPT

Utveckling av ett beslutsstödsystem för uppföljning av patienter som vårdas enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT).  Projektet är indelat i två delprojekt som syftar till att visualisera och validera att data dokumenteras korrekt och på rätt ställe i journalen. Klicka på respektive rubrik om du vill veta mer.

Vill du veta mer om det övergripande projektet?

Läs mer här

Artificiell Intelligens (AI)

Pilotprojekt,  datadriven ”second opinion” för konsultation av vårdgivaren.

En utmaning inom psykiatriska heldygnsvården är att många patienter frekvent återinskrivs en kort tid efter de avslutat sin vårdtid. Frekventa återinskrivningar innebär dels en ökad börda för patienterna,  dels en stor kostnad för vården som helhet. Speciellt ökar trycket på akuten. ePsykiatrienheten vill skapa ett hjälpmedel för att tidigt se om en patient löper stor risk för återinskrivning.

Projektet planerar att starta våren 2019.

Läs mer här

Omvärldsbevakning

Vi på ePsykiatrienheten kan hjälpa dig med frågor som berör digitalisering och eHälsa. Genom vår kunskap om branschen och tekniken kan vi guida dig i specifika frågor på tekniska lösningar. Här nedan kommer några tips på teknik som är tillgänglig att använda på Sahlgrenska Universitetssjukhuset idag. Hör av dig till oss om du vill ha hjälp mer att komma igång och använda någon av lösningarna.

Tolktjänst on demand

Tolkförmedling Väst inför en ny tjänst som gör det möjligt att få tillgång till telefontolk inom fem minuter. TolkNu är särskilt framtagen för er som jobbar i verksamheter där tolkbehoven kan uppstå akut. Tjänsten är tillgänglig på alla språk dygnet runt, årets alla dagar.

Läs mer här

Mätvärdesappen

Den mobila applikationen, ”Mätvärdesappen”, gör det möjligt för dig som vårdpersonal att registrera medicinska mätvärden direkt i en smartphone i samband med att dessa tas på patienten. När registreringen görs skickas denna data in i Melior och blir därmed direkt registrerad i patientjournalen.

Läs mer här

Journalia Litium

Journalia är ett journalsystem för specialistsjukvården och används som ett komplement till Melior. Systemet används främst på AK- och diabetesmottagningar samt inom psykiatrin för monitorering av provtagning i samband med medicinering med Litium.

Läs mer här

Idéutveckling

Vi fungerar som konsulter gentemot eHälsoprojekt som pågår eller planeras inom de olika vuxenpsykiatriska verksamheterna på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

I övrigt arbetar vi också med skräddarsydda lösningar utifrån era behov. Just nu är vi särskilt intresserade av tankar som rör återkommande provtagningar i samband med behandling av läkemedel som Litium, Klozapin samt Antabus.

Kontakta oss!