Nyhetsbrev våren 2018

 

Uppdatering om pågående projekt

Skräddarsydd psykologisk behandling över internet

ePsykiatrienheten har sedan i december arbetat med att utveckla en internetbaserad psykologisk behandling för insomni. Arbetet fortskrider enligt plan. En tidig version av behandlingen har skickats ut för påseende av intresserade kliniker inom vuxenpsykiatrin på SU. Arbete pågår nu med att samla en brukarpanel som också kan ge återkoppling. En första version av behandlingen planeras vara klar i slutet av april.

Sömnskola på substitutionsmottagningen

Substitutionsmottagningens dagvårdsavdelning står just nu i startgroparna för att börja använda en digital sömnskola. Med denna kommer patienter att få möjlighet att lära sig mer om sömn, och olika praktiska råd för att förbättra sin sömn. Det digitala stödet är ett komplement till den sömnskola i grupp som redan erbjuds där.

Mobil dokumentation i journal

Intresset har varit stort för möjligheten att kunna dokumentera i Melior på mobil och surfplatta. Flera enheter har valt att ansluta sig till tjänsten, bl.a. Mobila Resursteamet som är en delad resurs mellan Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Social Resursförvaltning i Göteborgs stad. Sjuksköterskorna som arbetar där kommer nu kunna ha tillgång till journaluppgifter på plats när de besöker brukare på olika boenden i Göteborgsområdet.

Digitalt beslutsstöd för LPT-processen

Avdelning 242, som är en slutenvårdsavdelning vid Psykiatri Psykos på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, blir först ut att testa första versionen av beslutsstödet vid LPT. Ett excelark kommer att uppdateras var 5:e minut med aktuella tvångsvårdsdata från journalsystem och patientadministrativa system. Detta hoppas vi kommer att kvalitetssäkra dokumentationen av tvångsvårdsåtgärder på samtliga nivåer. Parallellt med detta är en arbetsgrupp under tillsättning som ska undersöka möjligheten att digitalisera hela LPT-processen från början till slut, något som är nödvändigt för att ett fullödigt beslutsstödssystem ska kunna utvecklas.  

Internetbehandling av alkoholberoende

Nu är så gott som alla patienter som är med i pilotstudien på Nordhemskliniken färdigbehandlade och det är dags att utvärdera resultatet. Anna Trüschel ska, som en del i hennes specialistutbildning i klinisk psykologi, skriva ett kvalitativt arbete på patienters upplevelse av att ta del av internetbehandlingen. Denna grupp av patienter är lite unika på så sätt att de från början inte sökt internetbehandling för sina besvär utan sökt sedvanlig behandling. I de flesta studier för internetbehandling har patienten sökt sig specifikt till internetbehandling. Det ska därför bli intressant att ta del av patienternas upplevelser och se vilka lärdomar vi kan ta av dessa för framtida projekt med internetbehandling inom psykiatrin.

Parallellt med den lokala pilotstudien på Nordhemskliniken, så är artikeln för den nationella studien av samma behandling (men för personer från allmänbefolkningen istället för specialistvården) så gott som klar för submittering.

Flera projekt på Rättspsykiatrisk öppenvårdsenhet

Rättspsykiatrisk öppenvårdsenhet (RPÖV) har flera nya digitaliseringsprojekt på gång. Tillsammans med personalen på enheten har vi bland annat tagit fram en enkät som mäter patienternas grad av nöjdhet, där de svarar på ett enkelt formulär från en surfplatta på väggen. Utifrån den avslutande frågan får patienterna en följdfråga med flera alternativ (se bilder nedan). Tanken är att personalen månadsvis på APT ska ha statistiken som ett diskussionsunderlag för ev. förändringsarbete.

Vidare har RPÖV påbörjat ett internetbaserat stöd till en känsloskola i gruppformat, där det internetbaserade stödet syftar till att ge deltagarna tillgång till ett minnesstöd och möjlighet att repetera innehåll, att öka deras upplevelse av trygghet och struktur i insatsen, att göra det enklare för dem att genomföra hemuppgifter med hjälp av stödet och slutligen att behandlarna ska få större möjlighet att följa upp att hemuppgifter blivit gjorda.

RPÖV är också i startgroparna för att komma igång med videomöten med externa aktörer via Skype for Business. Tidigare har det bara gått att ha videokonferenser inom organisationen.

Slutligen arbetar RPÖV med att öka på tillgängligheten för sina patienter. Det ska göras med bland annat 1177 Vårdguidens e-tjänster, såsom möjligheten att boka om och boka av tider, men även att börja skicka sms-påminnelser genom Microsoft Outlook.

 

Kunskapsspridning eHälsa

Den 9/2 arrangerade Kunskapsstöd för Psykisk Hälsa i VGR ett heldagsseminarium om eHälsa med fokus på det digitala vårdmötet inom psykiatri och primärvård med namnet “Den uppkopplade patienten”. Under dagen bjöds det på ett flertal intressanta presentationer. ePsykiatrienhetens medarbetare Anna Trüschel, Linda Wesén och Joacim Holmén höll i två av föreläsningarna som handlade om den nationella plattformen för Stöd och Behandling (SoB) och appar med relevans för psykiatrin.

Föreläsningarna filmades och kommer finnas tillgängliga på YouTube inom kort.

 

https://twitter.com/ePsykiatrienhet

http://www.facebook.com/epsykiatrienheten/

http://www.linkedin.com/company/epsykiatrienheten

http://www.instagram.com/epsykiatrienheten/