Nyhetsbrev sommaren 2018

Nya projekt på horisonten

Journalia – Litiummonitorrering

I Västra Götalandsregionen finns ett system för att följa upp blodprover och ordinera nya kontroller för patienter som medicinerar med Litium. Systemet, som heter Journalia, används idag endast på ett fåtal enheter inom SU. Psykosvård Nordost (PNO) och Äldrepsykiatrisk mottagning på Wallinsgatan ska testa systemet som bl.a. ska hjälpa sjuksköterskorna att hålla koll på när det är dags för nya prover, hålla koll på uteblivna provsvar samt att skriva ut kallelser och påminnelser till patienterna.

På sikt hoppas vi att även patienter som medicinerar med Klozapin ska kunna inkluderas i Journalia-systemet.

Kontaktperson: Linda Wesén

Hälsokontroller

Vi har träffat Kunskapsnod Somatisk ohälsa i Västra Götalandsregionen och diskuterat möjligheten att använda regionens hälsokontrollsystem för att skicka ut remisser och kallelser till årlig uppföljning av somatisk hälsa för våra patienter.

Målet är att fler av vuxenpsykiatrins patienter ska genomföra kontroller av sin somatiska hälsa enligt rekommendationerna i den regionala medicinska riktlinjen “Årligt hälsosamtal och somatisk kontroll av patienter med långvarig psykiatrisk ohälsa”.

Kontaktpersoner: Joacim Holmén och Linda Wesén

AI – Återinskrivningsbedömning

Vi har tidigare nämnt att vi har tittat på olika AI-lösningar och eventuella projekt som skulle kunna genomföras inom psykiatrin. Nu har vi ringat in ett potentiellt första projekt, och det handlar om tidiga återinskrivningar inom heldygnsvården på Beroendekliniken. 12 % av de patienter som skrivs ut från heldygnsvården skrivs in igen inom en vecka, och 18 % inom två veckor (vi räknar inte med Tillnyktringsenheten, då hade siffran blivit högre). En kvalificerad gissning är då att dessa patienter hade mått bättre av någon form av insats, såsom att stanna kvar något längre, få en direktväg till öppenvården eller något annat än endast utskrivning.

Speciellt inom psykiatrin, består våra journalanteckningar främst av fritext. Med hjälp av textanalys (Natural Language Processing, NLP) är förhoppningen att vi ska kunna skapa en modell som kan förutsäga vilka som kommer att återinskrivas snart, och senare att kunna förutsäga varför de kommer att återinskrivas.

Potentialen med detta projekt är, utöver det uppenbara i att kunna förhindra att fel personer skrivs ut för tidigt från heldygnsvården, att använda oss av NLP-tekniken, i det fall vi får positiva resultat, i många andra frågeställningar där vi idag har svårt att få fram användbar data ur våra enorma datakällor som är just textbaserade, och kunna analysera dessa med modern AI-teknik.

Kontaktpersoner: Niels Eék och Mikael Mide

Internetbehandling på spelberoendemottagningen

En upphandlingsprocess pågår i syfte att kunna erbjuda internetbaserad psykologisk behandling för personer med hasardspelssyndrom på den nya spelberoendemottagning som ska öppna på Beroendekliniken i höst. I syfte att utvärdera denna behandling planeras också en forskningsstudie på mottagningen.

Kontaktperson: Mikael Mide

 

Uppdatering om pågående projekt

Internetbaserad behandling för sömnlöshet/insomni

ePsykiatrienhetens arbete med att utveckla en internetbaserad behandling för patienter med primär och sekundär insomni har blivit något försenat, men är nu i slutskedet och beräknas vara klart i början av september. Behandlingen är just nu ute för en andra återkopplingsrunda hos intresserade kliniker och brukare.

Vi samlar nu in intresseanmälningar från mottagningar som vill vara med och pilottesta behandlingen. Hittills har vi fått intresseanmälningar från två mottagningar på Psykiatri Affektiva – Psykiatrimottagning utmattningssyndrom (PMU) och Psykiatrimottagning Mölndal (PMM). Vi har även fått en intresseanmälan från Beroende – Substitutionsmottagning och en från Neuropsykiatrin – Äldrepsykiatrisk mottagning.

Kontaktperson: Mikael Mide

Sömnskola på substitutionsmottagningen

Substitutionsmottagningens dagvårdsavdelning har nu inlett rekrytering av patienter till den digitala sömnskola man ska utvärdera där. Med denna kommer patienter att få möjlighet att lära sig mer om sömn, och olika praktiska råd för att förbättra sin sömn. Det digitala stödet är ett komplement till den sömnskola i grupp som redan erbjuds där.

Kontaktperson: Mikael Mide

Tolkning “on demand”

Akutenheten på Rättspsykiatrin har börjat testa en mobil applikation som ger tillgång till medicinskt certifierade tolkar på 178 olika språk. Snittiden för att bli uppringd av den engelsktalande tolken är 26 sekunder, oftast snabbare. Efter sommarens pilotprojekt kommer det ske en utvärdering. Tjänsten kommer att användas som ett komplement till de sedvanliga tolkar som kan bokas till enheten, och användas där det finns ett särskilt behov av att omedelbart få tag på en tolk, samt vid oplanerade samtal.

Det är extra roligt att tjänsten har spridits vidare till den somatiska akuten på Östra sjukhuset, och med goda erfarenheter. Läs gärna intervjun med ST-läkaren Linus Hansson i Sjukhusläkaren.

Kontaktperson: Niels Eék

Mobil dokumentation i journal

I dagsläget är fem enheter inom vuxenpsykiatrin på Sahlgrenska igång med att prova mobil åtkomst till journal- och patientadministrativa system via fjärrskrivbord i mobil och surfplatta. De enheter som testar lösningen just nu är Psykosmottagning Mölndal, ACT-Nordost, Nordhemskliniken, Avancerad Psykiatri i Hemmet (APIH) och Mobila Resursteamet. Fler står på tur att ansluta sig, bl.a. det mobila teamet på Psykosvård Öster (PVÖ).

Projektet kommer under hösten/vintern att utvärderas utifrån användarnas upplevelse av fjärrskrivbordets användarvänlighet och användbarhet i den kliniska vardagen.

Kontaktperson: Joacim Holmén

Digitalt beslutsstöd för LPT-processen

Nu är även de allmänpsykiatriska avdelningarna på Östra Sjukhuset igång med att kvalitetssäkra journalföringen av tvångsåtgärder. Detta sker via ett underlag som uppdateras automatiskt var 30:e minut med uppgifter från journalsystem och patientadministrativa system. Man har redan nu på vissa enheter börjat se över sina rutiner kring dokumentationen av tvångsåtgärder. Tanken är att samtliga vårdavdelningar inom vuxenpsykiatrin ska vara anslutna inom en snar framtid.

Parallellt med detta arbetar vi tillsammans med den psykiatriska akutmottagningen för att digitalisera processen från början. En förutsättning för att bygga ett aktivt beslutsstöd som kan bevaka tidsgränserna i LPT-processen, samt stödja personalen i de beslut som behöver fattas rörande patientens tvångsvård, är att hela processen är digitaliserad.

Kontaktpersoner: Linda Wesén och Joacim Holmén

Internetbehandling av alkoholberoende

Som vi skrev i förra nyhetsbrevet så kommer Anna Trüschel att skriva ett kvalitativt arbete på patienternas upplevelse av att ta del av denna internetbehandling, som utfördes på Nordhemskliniken (Beroendekliniken). Detta är en del i hennes specialistarbete. Läget just nu är att 10 patienter har intervjuats, intervjuer har transkriberats och analysarbetet har kommit igång. Utan att förhasta oss om slutsatser har intervjuerna redan nu gett en värdefull inblick i hur det är att vara patient i en internetbehandling. Och vi har redan kunnat använda tips och råd från patienterna på förbättringar av internetbehandling, till den sömnbehandling vi håller på att bygga.

Kontaktpersoner: Niels Eék och Anna Trüschel

Implementering av projekt på Rättspsykiatrisk öppenvårdsenhet

Rättspsykiatrisk öppenvårdsenhet (RPÖV) på Rättspykiatri har nu börjat implementera flera av de digitaliseringsprojekt som de tidigare startat upp tillsammans med oss. Dessa är bland annat enkät som mäter patienternas grad av nöjdhet, där de svarar på ett enkelt formulär från en surfplatta på väggen och videomöten med externa aktörer via Skype for Business (där det tidigare har det bara gått att ha videokonferenser inom organisationen).

Kontaktperson: Niels Eék

Kunskapsspridning eHälsa

Föreläsningarna från seminariet “Den uppkopplade patienten” som arrangerades av Kunskapsstöd för Psykisk Hälsa (KPH) den 9/2 finns nu tillgängliga på YouTube.

Under våren har vi även presenterat vårt arbete på nordens ledande ehälsokonferens Vitalis samt Psykologstudent Sverige 2018, PS18.