Nyhetsbrev hösten 2017

Representanter

ePsykiatrienhetens medarbetare kommer framöver att arbeta närmre de fem verksamhetsområdena inom vuxenpsykiatrin på SU. Varje verksamhetsområde har därmed tilldelats en representant från ePsykiatrienheten. Representanten kommer fungera som länk mellan verksamhetsområdet och ePsykiatrienheten och se till att varje verksamhetsområdes intressen tas till vara!

Tolkning “on demand”

ePsykiatrienheten har påbörjat ett samarbete med ett företag som har skapat en mobilapp för telefontolkning ”on demand”. Med denna mobilapp kan man inom någon minut få direkt tillgång till telefontolkning på 185 olika språk.

Det tycks finnas ett behov av lättillgänglig tolkning för korta möten med patienter, exempelvis vid kassabesök eller på en vårdavdelning när man vill förmedla sig med patienten i de viktiga vardagssamtalen. Appen är tänkt att användas som ett komplement till tolkcentralens tjänster. Appen skall nu testas på några enheter inom Psykiatri psykos och kan sedan komma att införas på andra enheter, om den svarar upp mot de höga krav som vi har på kvalificerad tolkning.

Mobil dokumentation i journal

Inom det mobila teamet på Psykiatri Psykos ska Joacim Holmén med kollegor börja testa att dokumentera i journalen även då man inte är på plats på mottagningen, via en mobil app på en surfplatta. Tanken är att detta ska spridas även till andra mobila team eller verksamheter där man behöver komma åt journal utanför sin mottagning. Är det något för er mottagning inom vuxenpsykiatrin på SU? Hör av er!

Digitalt beslutsstöd för LPT-processen

ePsykiatrienheten fortsätter sitt arbete med att skapa ett digitalt beslutsstöd för LPT-processen och har nu genomfört en kartläggning av LPT-processen för slutenvård, öppenvård och konvertering. Avvikelserapporter från tre psykiatriska kliniker har gåtts igenom och ett antal förbättringsområden där ett digitalt beslutsstöd skulle kunna vara till nytta har identifierats utifrån dessa. Under oktober månad ska ett möte hållas med nyckelpersoner inom Västra Götalandsregionen för att titta närmare på vilka möjligheter som finns för att utveckla en lösning som svarar upp mot de identifierade behoven.

SoB – Nationella stöd- och behandlingsplattformen

Den nationella Stöd och behandlingsplattformen, även kallad SoB är nu en del av ordinarie utbud inom Västra Götalandsregionen. ePsykiatrienhetens medarbetare Anna Trüschel som tillsammans med Tommy Skjulsvik är objektspecialist för införandet av SoB i Västra Götalandsregionen har påbörjat ett par projekt inom vuxenpsykiatrin där SoB kan fungera som stöd till den ordinarie kontakten med vården. Är du intresserad av att veta mer om SoB, klicka då här! Kanske har du en idé kring hur Din verksamhet skulle kunna använda sig av plattformen. Hör i så fall av dig till oss så kan vi förhoppningsvis se till att förverkliga era idéer!

Digitalt stöd för hemuppgifter under psykologisk behandling

ePsykiatrienheten har tillsammans med Mini-Maria, en mottagning för ungdomar och unga vuxna med problem kopplade till alkohol och droger, inlett ett samarbete för att skapa ett digitalt stöd för hemuppgifter som ges patienter vid psykologisk behandling. Mottagningens patienter har svårt att komma ihåg och hålla reda på papper och lappar som delas ut. Behandlarna på mottagningen ser därför att chansen att patienter genomför sina hemuppgifter ökar  om de istället kunde göra den via sin smartphone eller dator. Vi uppdaterar framöver kring hur det går i detta projekt!

Uppföljning av patienter efter ETC-behandling

DOK- teamet som ligger inom Psykiatri affektiva erbjuder ECT-behandling till inneliggande patienter med svår depression. Enheten har som rutin att följa upp sina patienter avseende mående och behandlingsutfall. ePsykiatrienheten arbetar tillsammans med dem med att digitalisera deras formulär som används för detta och hoppas på så sätt få högre svarsfrekvens och därmed bättre utvärdering av vården.

Skräddarsydd psykologisk behandling över internet

Inom Västra Götalandsregionen är det nu möjligt för mottagningar att erbjuda psykologisk behandling över internet avseende depression, oro, ångest, sömn- samt stressproblematik. Behandlingarna är skapade av företaget Livanda. Utöver dessa färdiga behandlingsupplägg planerar ePsykiatrienheten att skapa behandlingar som skräddarsys efter den mottagning som efterfrågar det. Det kan exempelvis innebära att en del av behandlingen görs med fysiska besök och en del över internet. För att komma igång på Din mottagning inom vuxenpsykiatrin på SU, kontakta ePsykiatrienheten så tittar vi tillsammans på hur ett upplägg för just er mottagning skulle kunna se ut.

Internetbehandling av alkoholberoende

Sedan slutet av våren har ePsykiatrienheten inom ramen för en forskningsstudie gett psykologisk behandling över internet till patienter inskrivna vid Nordhemskliniken. Vi har fått positiv respons från patienter och behandlare på kliniken! Så småningom kan vi även utvärdera resultaten mer ingående och berätta mer om det i våra nyhetsuppdateringar!

AI

Artificiell Intelligens och maskininlärning är områden som diskuteras allt mer, både i ehälso-kretsar och samhället i stort. ePsykiatrienheten är i ett stadium där vi utforskar på vilket sätt vuxenpsykiatrin kan använda sig av detta! Det kommer att finnas anledning att återkomma till detta längre fram.

ePsykiatrienheten pratar på HOSiT

HOSiT är en konferens av och för IT-företrädare inom hälso- och sjukvård som i år äger rum den 4 oktober i Stockholm. ePsykiatrienheten har ombetts att presentera sitt arbete på konferensen och kommer fokusera särskilt på hur man arbetar mobilt, så kallad ”mobile workforce”.

ePsykiatrienheten på Almedalen 2017

I somras blev ePsykiatrienheten inbjudna till att komma till Almedalsveckan och i samarbete med Vitalis prata om hur vuxenpsykiatrin på SU använder sig av ehälsolösningar för kontakt mellan patienter och vården. Joacim och Niels var ePsykiatrienhetens representanter på plats.

Besök av Ann-Marie Wennberg

Den 11 september hade vi på ePsykiatrienheten den stora äran att ta emot Ann-Marie Wennberg, som hade kontaktat oss med önskemål om att höra mer om vårt arbete. Ann-Marie gav oss uppmuntrande ord kring vårt arbete hittills och goda råd inför framtiden.