Nyhetsbrev sommaren 2017

ePsykiatrienheten är en gemensam resurs för hela vuxenpsykiatrin på SU. Den startades 1/1 2017 och håller till i lokaler på Järntorget 7 plan 7.

Enhetens uppgift är att utveckla och förbättra digitala lösningar inom psykiatrin och att verka för att regeringens vision om eHälsa förverkligas i VGR. Uppdragen till enheten kommer via verksamhetscheferna för de vuxenpsykiatriska klinikerna.

Medarbetare

Ulf Sammels, enhetschef, Anna Trüschel, specialiseringspsykolog, Joacim Holmén, psykiatrisjukssköterska, Josefin Kadesjö, specialiseringspsykolog, Linda Wesén, sjuksköterska, Mikael Mide, specialiseringspsykolog, Niels Eék, specialiseringspsykolog och doktorand.

Förtydligande av uppdrag

Psykiatrirådet har beslutat att ytterligare förtydliga ePsykiatrienhetens uppdrag. Detta innebär att var och en av ePsykiatrienhetens medarbetare kommer att knytas till en specifik vuxenpsykiatrisk klinik och på så sätt tydligare finnas med i verksamhetsutvecklingen på respektive klinik. Medarbetarna kommer även att ägna en dag i veckan åt implementering av, och kliniskt arbete med, internetbaserad psykologisk behandling.

Invigning

Den 18/5 hade ePsykiatrienheten officiell invigning av sin verksamhet. Det blev en välbesökt tillställning med fina tal av Boel Mörck – områdeschef, Martin Andreasson – regionråd, Cecilia Dalman Eek – vice ordförande styrelsen SU, Ragnar Lindblad – avd.chef Vårdens digitalisering och Ann Stokland – strategiskt ledningsstöd för regiondirektören.


Internetbehandling

ePsykiatrienheten driver ett projekt tillsammans med psykiatrisk mottagning Väster inom Psykiatri Affektiva som syftar till att implementera och utvärdera psykologisk behandling över internet till ett urval av patientgruppen. I nuläget pågår kartläggning av vilken patientgrupp som skulle lämpa sig för en första pilot på mottagningen. Denna pilotstudie syftar till att undersöka om  en specifik internetbehandling kan hjälpa patienter inom en öppenvårdspsykiatrisk verksamhet, men även vilka utmaningar som uppstår vid implementering av en sådan behandling på en öppenvårdspsykiatrisk mottagning.

Forskning

ePsykiatrienhetens Niels Eék har inlett ett forskningsprojekt i samarbete med Nordhemskliniken, där internetbehandlingen ePlus testas för personer med alkoholproblem. Studien involverar flertalet av ePsykiatrienhetens medarbetare som bedömare och behandlare. Besök studiens hemsida för mer information.

Utvärdering av pilotprojekt med 1177 Vårdguiden

Pilotprojektet kring anslutning av app till Nationella stöd och behandlingsplattformen är nu avslutat och en utvärdering är gjord av Per Axbom som arbetar på 1177. Utvärderingen kommer ligga till grund för beslut om fortsatt utveckling av mobilapplikation. 1177 kommer att fatta ett beslut kring hur man ska gå vidare i projektet i juni.

Objektspecialist Stöd och Behandling

Under våren tilldelades Anna Trüschel, en av ePsykiatrienhetens medarbetare, rollen som objektspecialist för införande av den Nationella Stöd- och Behandlingsplattformen i VGR. Detta innebär att Anna kommer arbeta aktivt med att implementera plattformen i hela VGR, inklusive psykiatrin.

Nytt forum för ePsykiatrifrågor

Under våren har det på initiativ av ePsykiatrienheten skapats ett nätverk med representanter från samtliga vuxenpsykiatriska kliniker som syftar till att utbyta erfarenheter samt att sprida sina projekt inom området eHälsa. Gruppen går under namnet ”Nätverket för ePsykiatri”. Nätverket har en kanal på Yammer som man kan ansluta sig till om man vill veta mer. Kontakta oss så bjuder vi in er.

Nyhetsbrev våren 2017

ePsykiatrienheten är en gemensam resurs för hela vuxenpsykiatrin på SU. Den startades 1/1 2017 och håller till i lokaler på Järntorget 7 plan 7.

Enhetens uppgift är att utveckla och förbättra digitala lösningar inom psykiatrin och att verka för att regeringens vision om eHälsa förverkligas i VGR. Uppdragen till enheten kommer via verksamhetscheferna för de vuxenpsykiatriska klinikerna.

Medarbetare

Ulf Sammels, enhetschef, Anna Trüschel, specialiseringspsykolog, Joacim Holmén, psykiatrisjukssköterska, Josefin Kadesjö, specialiseringspsykolog, Linda Wesén, sjuksköterska, Mikael Mide, specialiseringspsykolog, Niels Eék, specialiseringspsykolog och doktorand.

Invigning av ePsykiatrienheten

 

 

Vi planerar en invigning av ePsykiatrienheten den 18/5. En inbjudan skickas ut separat. Varmt välkomna!

Kliniskt arbete

ePsykiatrienhetens medarbetare planerar att under året påbörja kliniskt arbete ute i de olika verksamheterna, två dagar i veckan. Syftet med vårt kliniska arbete är att vara en resurs i det ordinarie arbetet, samt att med hög grad av delaktighet införa digitala lösningar på de enheter där vi arbetar. Hör gärna av er till enhetschef Ulf Sammels om ni har behov av extra resurser som samtidigt införa digitala lösningar!

App för behandlingsstöd

ePsykiatrienheten har ingått i ett projekt tillsammans med 1177 Vårdguiden för att utveckla en mobil app som ansluter till nationella Stöd- och Behandlingsplattformen (SoB), och därmed kan leverera digitala stöd- och behandlingar via smartphone. En första version av appen är nu klar och pilottestas i ordinarie verksamhet på tre mottagningar: Beroendemottagning Hisingen, Beroendemottagning Kviberg, och Psykiatrisk Mottagning Gamlestaden (PMG). Se gärna våra korta videor som beskriver SoB och Behandlingsstöd på vår hemsida.

Beslutsstöd vid LPT

ePsykiatrienheten har fått i uppdrag att ta fram förslag på ett digitalt beslutsstöd för LPT-processen. Vi gör i nuläget ett förarbete för detta i form av behovsanalys och kartläggning av LPT-processen.

Formulärtjänster

Enheten arbetar med att ta fram lösningar för att formulär (exvis skattningsskalor) ska kunna matas in digitalt så att data lagras och kan visualiseras grafiskt för valda patienter eller patientgrupper.

Forskning

ePlus är en internetbehandling av alkoholberoende som utförs av vår medarbetare Niels Eék i samarbete med Anne H Berman på KI. En större randomiserad kontrollerad studie med 170 deltagare rekryterade från hela landet är precis klar med behandlingarna. Nästa steg är att analysera data samt publicera de första artiklarna. En tidigare pilotstudie är gjord som visade på lovande resultat.

Community Reinforcement Approach Family Treatment (CRAFT) är en internetadministrerad metod för närstående till personer med alkoholproblem, som utförs av Niels Eék i samarbete med Anders Hammarberg på KI. En randomiserad kontrollerad studie med 100 deltagare håller på att bli klar, där datainsamling från första uppföljning förväntas vara klart till sommaren. Planen är att data ska analyseras efter semestertiderna och under hösten ska en första artikel författas.

Läs gärna mer om vår forskning på vår hemsida.