Nyhetsbrev hösten 2020

Aktuellt

Vi på ePsykiatrienheten står alltid öppna för nya idéer och förslag. Under oktober månad skickade vi ut ”Oktoberdrive” som en extra uppmaning till medarbetare att samla ihop sina idéer och skicka in dem till oss. Vi fick in ett antal spännande idéer som vi börjat att titta på. Formuläret tillhörande “Oktoberdrive” har nu stängt men självklart så tar vi fortlöpande ändå emot förslag och idéer på hur vi kan hjälpa till att digitalisera arbetet på psykiatrin.


Nya medarbetare

Under hösten har vi fått förstärkning av två medarbetare som täcker upp för våra föräldralediga medarbetare. De bidrar med nya kompetensområden och tillför nya perspektiv.

Stina Kilborn är nyutexaminerad Interaktionsdesigner och har en tidigare bakgrund inom kognitionsvetenskap. Hon är intresserad av människa-dator-interaktion och ser sjukvården som ett mycket spännande område.

Johnny Ulinder är psykolog men har även ett teknikintresse och har länge arbetat med mjukvaruutveckling och kan med råge beteckna sig som full stack-utvecklare.

Vad har hänt sedan senast?

Mitt Vårdmöte 

Tack alla enheter för den kraftsamling som ni gjort vad det gäller videomöten. Trots de svåra tiderna i våras så har nu alla öppenvårdsenheter och även några i slutenvården kommit igång. Vi på ePsykiatrienheten finns här om ni behöver mer hjälp. 

Kontaktperson: Linda Wesén


Digitalt stöd till gruppbehandling på Äldrepsykiatrisk mottagning

Under hösten 2020 har behandlare på Äldrepsykiatrisk mottagning tillsammans med ePsykiatrienheten börjat digitalisera delar av sin transdiagnostiska gruppbehandling av depression och ångest. Behandlingen grundar sig i KBT och syftar till att ge möjlighet för patienterna att närma sig, vara kvar i och hantera obehagliga känslor för att inte behöva styras av dessa känslor. Eftersom den rådande pandemin försvårar fysiska träffar, framförallt för äldre personer, är målet med projektet att möjliggöra att behandlingen genomförs på distans. Med hjälp av Stöd och Behandlingsplattformen (SoB) kommer patienterna få möjlighet att att ta del av behandlingens information, fylla i formulär samt göra uppgifter hemifrån. Stödet kommer att användas i kombination med videomöten som ersätter de fysiska träffarna om dessa inte kan genomföras.

Kontaktpersoner: Stina Kilborn, Linda Wesén och Mikael Mide


Digitala stöd i psykosprocessen

Under ett års tid har ePsykiatrienheten  tillsammans med Kunskapsstöd för psykisk hälsa (KPH) i VGR ingått i ett samverkansprojekt med Region Stockholm, Region Västra Götaland, Region Gotland och Wemind i Stockholm. Syftet med projektet är att skapa ett sammanhållet digitalt stöd i vårdprocessen för patienter med psykossjukdom samt anhöriga och närstående. 

På SU har Psykosvård Nordost, Psykosmottagning Centrum samt Psykosmottagning Mölndal varit med under hela utvecklingsprocessen. Den första versionen av de två stöden är nu färdigbyggda, behandlarna på pilotenheterna är utbildade och patienter samt anhöriga/närstående har nu fått tillgång till stödet. 

Piloten är planerad att fortgå till sommaren 2021 och innehållet i stödet kommer att utvärderas för att justeras innan projektet går in i förvaltning. Utvärderingen kommer även kartlägga såväl patienter som anhöriga/närståendes och personalens upplevelser och erfarenheter av att använda sig av det digitala stödet.

Kontaktperson: Linda Wesén


Internetbehandling sömn

Som nämnts i tidigare nyhetsbrev har ePsykiatrienheten utvecklat en internetbehandling för insomni som under 2019 pilottestades inom vuxenpsykiatrin. Resultatet då indikerade en positiv effekt på såväl sömnproblem som depressionssymtom. Under våren har behandlingen implementerats på ytterligare mottagningar. Ytterligare utvärderingar av behandlingen kommer att ske under hösten för att bättre utvärdera behandlingseffekt.

De nya mottagningarna (Beroendemottagning Hisingen, Beroendemottagning Olskroken, Nordhemskliniken, Psykiatrimottagning Väster) är igång med sömnbehandlingen och har bokat in eller påbörjat sina första patienter. Vi hoppas på att mottagningarna ska få mer luft under vingarna och som ett led i detta träffar vi personalgrupper via videomöten under hösten för att diskutera hur man kan hjälpas åt att rekrytera patienter. 

Vår kollega, Josefin Kadesjö Banck, har nyligen publicerat en vetenskaplig artikel om nyckelfaktorer vid implementering av internetbehandling. Genom semistrukturerade intervjuer med behandlare och enhetschefer har hon identifierat en rad facilitatorer och hinder för framgångsrik implementering. Med hjälp av denna analys hoppas vi kunna underlätta implementeringen på mottagningarna.

Under hösten kommer vi också att påbörja arbetet med en anpassning av sömnbehandlingen till patienter med psykossjukdom och bipolär sjukdom. Efter mycket förarbete har vi hittat lämpliga former för en sådan behandling och upprättat ett samarbete med Internetpsykiatrin i Stockholm och sömnforskaren Susanna Jernelöv på KI, vilket vi tycker är väldigt spännande. Några detaljer i projektet behöver fortfarande spikas men arbetet med utformningen av behandlingen planeras att påbörjas i november. 

Kontaktpersoner: Mikael Granlund och Mikael Mide.


Digitala hälsokontroller

I ett samarbete mellan Psykiatri Affektiva och ePsykiatrienheten genomfördes 2019 ett projekt att digitalisera de årliga hälsokontrollerna genom digitala skattningar via 1177 Vårdguiden där en robot (RPA, Robotic Process Automation) kunde lösa mycket av administrationen. Resultatet blev att 1200 av 4000 patienter skattade sina hälso- och levnadsvanor digitalt – något som vården tidigare hade svårt att hinna med. 

Den nationella plattform som användes vid piloten, 1177 Vårdguidens Stöd och Behandlingsplattform (SoB), har för- och nackdelar där en nackdel tyvärr var svårigheten att hantera stora mängder utskick på samma gång. Den innebar också en hel del administrativt arbete för medarbetarna i att sortera svaren och skicka ut uppföljande hälsoinformation till patienterna baserat på deras svar. Genom att istället använda E-tjänsten för Formulärhantering, en annan tjänst via 1177 Vårdguiden, kunde dock dessa problem kringgås. Detta då tjänsten ger möjligheten att skicka ut tusentals formulär med enstaka knapptryck och dessutom ge patienten direkt feedback på sina svar. De första formulären är nu utskickade och projektgruppen arbetar vidare på hur man på bästa sätt automatiserar utskick med relevant hälsoinformation till fast vårdkontakt.

Kontaktperson: Mikael Granlund och Linda Wesén.


Nyhetsbrev våren 2020

Extrainsatser för att möta Covid-19

Just nu arbetas det för högtryck för att lösa det ökade trycket på vården i och med coronavirus Covid-19. Det finns många digitala lösningar som kan vara till hjälp. Den enklaste och mest relevanta lösningen vi har på plats idag är förmodligen distansmöten via video. Då kan du fortsätta träffa dina patienter, oberoende på var du eller dina patienter befinner sig. Samtidigt vill vi slå ett slag för internetbehandling, som också är ett fullgott alternativ till sedvanlig psykologisk behandling.

Kom igång med distansmöten!

Videomöten kan ni använda för att fortsätta träffa era patienter i de fall där det inte krävs fysisk kontakt. Det finns två upphandlade tjänster: Skype för Företag och Mitt Vårdmöte.

Vilken tjänst ska vi välja?

Skype för Företag: ett system som är inte utvecklat för att användas vid behandling, men det går att göra, så länge patienten får länken på ett säkert vis. Inom VGR ska det ske genom 1177 Vårdguiden. Skype för Företag har några fördelar gentemot Mitt vårdmöte. Till exempel är det enkelt för en enskild medarbetare att starta upp möjligheten att börja med behandling via video, resten av mottagningen som du arbetar på behöver inte vara med. Skype är också att föredra om du behöver koppla på tolk, samt om deltagarna vill vara anonyma (till exempel i större grupper).

Mitt vårdmöte: en lösning som rent tekniskt skapar en virtuell mottagning. Du bokar in patienten i en kalender, varpå patienten får ett sms med länk direkt till videomötet när det är dags. Patienterna kan få kontakt med dig via meddelanden eller bokningsbara tider. Det gå även att skicka formulär, visa och ta bilder, samt sätta upp drop-in väntrum och mycket mer. Systemet utvecklas hela tiden.

Hur kommer vi igång med distansbehandling via video?

Börja med att läsa de snabbguider som vi har tagit fram tillsammans med eSomatikenheten som du hittar här.

Nu finns det även en webbaserad utbildning som du kan gå i Mitt vårdmöte. Den tar ungefär en timme att gå, och du hittar den här. Alla som arbetar inom VGR har tillgång till utbildningen.

Om du arbetar inom vuxenpsykiatrin på Sahlgrenska Universitetssjukhuset och känner att du vill öva tillsammans med oss på ePsykiatrienheten erbjuder vi utbildning både i Skype för Företag och Mitt vårdmöte. Du får möjlighet att själv testa att komma igång med distansmöten och ställa frågor. Vi hjälper även din enhet att sättas upp mot Mitt vårdmöte om det inte redan är gjort.

Kontakta din representant på ePsykiatrienheten, så sätter vi upp en tid som passar dig.

Tips – tänk på detta för goda förutsättningar

Vi tipsar gärna om denna video också där du får tips om vad du ska tänka på för bästa förutsättningar, med tips om ljussättning, avstånd till kameran, mikrofon och var på skärmen du ska lägga videon på den du pratar med. En mycket sevärd snabbguide, framtagen av Johan Edbacken på Psykologpartners.

Internetbehandling

2019 pilottestade vi internetbaserad behandling vid insomni på tre mottagningar inom vuxenpsykiatrin på SU. Då gruppen som genomgått behandlingen var liten kan vi inte med säkerhet uttala oss om behandlingseffekt, men på gruppnivå har patienterna förbättrats signifikant avseende såväl sömnproblem och symtom på depression!

Vid piloten intervjuades patienter och behandlare om behandlingsinnehållet vilket ledde till en del finjusteringar och förbättringar, och en uppdaterad version är nu igång. Vi har även kopplat behandlingen till SibeR, Svenska internetbehandlingsregistret, vilket kommer att underlätta för framtida förbättringsarbete och utvärderingar.

Nu fortsätter vi att sprida behandlingen till fler mottagningar inom vuxenpsykiatrin på SU. De mottagningar som just nu arbetar med att implementera behandlingen är Äldrepsykiatrisk mottagning (Psykiatri kognition och äldrepsykiatri), Nordhemskliniken (Beroende) samt Psykiatrimottagning Väster (Psykiatri Affektiva). 

Kontaktpersoner: Josefin Kadesjö Banck och Mikael Mide

Samverkan

Vi är mycket glada över påbörjat samarbete med verksamhet Neurologi, Psykiatri och Habilitering (NPH), där bland annat BUP ingår. Vår samverkanskontakt är Madeleine Eriksson, som är verksamhetsutvecklare på NPH. Hon utgår från vårt kontor en dag i veckan och är med på våra planeringsmöten. Under den relativt korta tid hon varit med oss har vi redan märkt att det leder till en rad samverkansfaktorer, nya projekt har initierats och det är tydligt att vi har nytta av varandra kompetensmässigt.

Digitala tips

Använder ni den digitala kalendern i Outlook? Har ni svårt att hitta tider för gemensamma möten? Ett tips från oss är att om en tid inte passar dig, så kan du använda dig av funktionen “Föreslå ny tid” direkt i Outlook. Då undviker ni dubbelbokningar och all information från första bokningen följer med.

Nyhetsbrev höst/vinter 2019

Nya projekt på horisonten

Digitala stöd i Psykosprocessen

Under hösten har ett samverkansprojekt inletts mellan Kunskapsstöd för psykisk hälsa (KPH) samt Region Stockholm, Region Västra Götaland, Region Gotland och Wemind i Stockholm.

Syftet med projektet är att skapa ett sammanhållet digitalt stöd i vårdprocessen för patienter med psykossjukdom. Stödet kommer att utvecklas och medieras med hjälp av Stöd och behandlings tekniska plattform. Eventuellt kommer en del av stödet testas och utvärderas på någon av öppenvårdsenheterna inom vuxenpsykiatrin på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Christian Colldén sitter i styrgruppen för projektet och Linda på ePsykiatrienheten är lokal samordnare för projektet. 

Kontaktperson: Linda Wesén

Uppdatering om pågående projekt

Mitt vårdmöte

Psykos öppenvård Hisingen är först ut med att komma igång med systemet “Mitt Vårdmöte”. I Mitt Vårdmöte kan du som vårdpersonal ha möten med dina patienter via video på ett patientsäkert sätt. Systemet har mycket funktionalitet kopplat till administrationen kring videomöten såsom drop-In väntrum och bokningsbara tider. 

Psykos öppenvård Hisingen har under våren arbetat strukturerat och målmedvetet med att komma igång och är nu först ut inom psykiatrin att använda lösningen. Vi vill passa på att gratulera dem och ser fram emot utvärderingen av deras förändringsresa. Flera andra enheter är i full gång och testar systemet internt. Hör av dig till oss på ePsykiatrienheten om din enhet också vill komma igång med videomöten via “Mitt vårdmöte”. 

Kontaktperson: Linda Wesén

Digital hälsokontroll

Under våren och sommaren fick samtliga patienter, inskrivna ett år eller mer, vid fem basmottagningar inom VO Psykiatri Affektiva möjlighet att genomföra en digital hälsokontroll. Detta innebar att patienterna fick skatta sin somatiska hälsa och sina levnadsvanor i ett formulär via 1177 Vårdguiden. Syftet med hälsokontrollen är att psykiatripatienter ska uppmärksammas avseende sin somatiska hälsa och vid behov söka vård, något som kan förbättras om vi inom psykiatrin hjälper dem med detta. Omkring 4000 patienter har berörts av detta och ca 30% av dem har hittills genomfört digital hälsokontroll.I projektet har vi dessutom skapat en robot (RPA, Robotic Process Automation) som effektiviserar administrationen kring digital hälsokontroll. Roboten hjälper oss att “skicka ut” hälsokontrollen till de tusentals patienterna och den gör även påminnelser till de som ännu inte genomfört den. I projektet arbetar vi just nu också för att roboten ska kunna registrera patientens svar på hälsokontrollen i journalsystemet Melior liksom registrera besöket i ELVIS.

Projektet är ett samarbete mellan huvudsakligen Psykiatrimottagning Mölndal och ePsykiatrienheten.

Kontaktperson: Josefin Kadesjö Banck

Behandlingsutvärdering via 1177 Vårdguiden

Vi har tidigare nämnt att vi på olika sätt använder oss av 1177 Vårdguidens tilläggstjänst Stöd och behandlingsplattformen för olika projekt. På Psykiatri Affektiva Dagsjukvården Centrum går patienter i intensiv behandling under ett antal veckor. För att kunna jämföra patienternas mående innan behandling men direkt efter genomförd behandling samt 6 månader senare får de ett utskick via 1177 Vårdguiden där de kan besvara frågorna digitalt. En första patientgrupp har nu fått genomföra detta. Projektet har fallit väl ut då samtliga patienter som fullföljde behandlingen också genomförde de önskade utvärderingarna digitalt.

Kontaktperson: Josefin Kadesjö Banck

Internetbehandling sömn

Pilottestningen av internetbehandlingen vid sömnproblem är klar. Forskningsprojekt om deltagarnas upplevelser av behandlingen samt om implementeringen pågår nu. Kvantitativ data utifrån patienternas registreringar i 1177 Vårdguidens Stöd och Behandling har också samlats in och utvärderas. 

Utifrån detta ser vi nu över behandlingen och gör ändringar utifrån återkoppling. Den nya uppdateringen förväntas vara klar vid årsskiftet. Efter det är planen att fortsätta införandet av behandlingen på fler mottagningar.

Kontaktperson: Josefin Kadesjö Banck

Prediktera återinläggning mha Artificiell Intelligens

Vårt AI-projekt, där vi har använt maskininlärning och textanalys för att förutsäga vilka patienter inom slutenvården på Beroendekliniken som återkommer snart efter utskrivning, är nu klar i sin första fas. En första analys är gjord och vi inväntar slutrapporten från denna analys. De första resultaten visar på att algoritmen är dubbelt så bra som slumpen, och i nästa steg vill vi finslipa modellen, t ex genom att lägga till fler variabler än vad som var möjligt i första fasen, träna på fler data och/eller förträna språkmodellen. Ju mer data som finns, desto bättre trivs maskininlärningen. Vi vill även se hur algoritmen står sig mot mänskliga bedömare. Syftet med projektet är på sikt att kunna förbättra såväl bedömningar som kvaliteten på den vård som ges.

Kontaktperson: Niels Eék (projektledare Mikael Mide är föräldraledig)

Mobil dokumentation

Projektet är utvärderat och avslutat. Ett flertal enheter har börjat köpa in utrustning i form av en bärbar X360-dator med inbyggt 4G-modem till sina mobila team. Med denna dator är man uppkopplad var man än befinner sig, och kan enkelt logga in i de olika systemen via en VPN-uppkoppling. Dator, SIM-kort för mobilt bredband och VPN-åtkomst kan beställas via eKatalog.


Nyhetsbrev våren/sommaren 2019

Vitalis

I anslutning till Vitalis kommer ePsykiatrienheten att ha öppet hus måndagen den 20/5 för anställda i Västra Götalandsregionen. Vi kommer även att finnas i Västra Götalandsregionens monter under tisdagen och onsdagen på Vitalis-mässan. Kom gärna förbi och prata digitalisering med oss.

Mer information samt anmälan till öppet hus finns här.

Om du vill besöka oss i monter B03:02 på Vitalis-mässan hittar du information om montern här.

Nya projekt på horisonten

Artificiell intelligens

Vi har tidigare flaggat för ett AI-projekt, där en idé har funnits kring att använda maskininlärning och textanalys för att förutsäga vilka patienter inom slutenvården på Beroendekliniken som återkommer snart efter utskrivning. Syftet med detta är på sikt att kunna förbättra såväl bedömningar som kvaliteten på den vård som ges. Projektet har nu fått pengar från Innovationsfonden för att kunna göra det förarbete som behövs för att starta upp ett sådant projekt. Vi hoppas att under sommaren kunna göra en första analys för att se om idén kan fungera i praktiken.

Kontaktperson: Mikael Mide

Digitala hälsokontroller:

De affektiva klinikerna på SU kommer inom kort att sända ut en digital hälsokontroll till samtliga av sina patienter. Utifrån hur patienten svarat kommer de sedan att få riktad hälsoinformation utefter just deras behov. Allt sker via Stöd- och behandlingsplattformen och är ett initiativ som tagits av kliniken för att digitalisera uppföljningen av den regionala medicinska riktlinjen för årligt hälsosamtal och somatisk kontroll av patienter med långvarig psykiatrisk ohälsa.

Vi på ePsykiatrienheten har hjälpt till att bygga innehållet i stöd- och behandlingsplattformen och hoppas på att fler kliniker kommer att haka på om det visar sig att försöket faller väl ut.

Kontaktperson: Josefin Kadesjö Banck

Uppdatering om pågående projekt

Internetbehandling på spelberoendemottagningen

Mottagningen för spelberoende och skärmhälsa börjar ta emot remisser från den 6:e maj. I samband med detta kommer patienterna där att kunna erbjudas internetbaserad behandling för hasardspelssyndrom. Internetbehandlingen ges som del i ett forskningsprojekt, där behandlingen utvärderas genom att den jämförs med en kontrollgrupp som får en annan behandling.

Kontaktperson: Mikael Mide

Internetbaserad behandling för sömnlöshet/insomni

Insomnibehandligen pilottestats nu på tre vuxenpsykiatriska mottagningar på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. De första patienterna har påbörjat behandling. Ett forskningsprojekt där deltagarnas upplevelse av behandlingen undersöks har inletts. Därtill planeras också ett separat forskningsprojekt implementering av behandlingen.

Kontaktperson: Josefin Kadesjö Banck

Stöd och behandlingsplattformen

ePsykiatrienheten använder Stöd och behandlingsplattformen (SoB) idag för många olika projekt. Plattformen kan användas för flera typer av digital kontakt mellan patient och behandlare. Allt från fullständiga internetbehandlingar, så som ePsykiatrienhetens sömnbehandling, till digital formulärskattning eller psykoedukation i digital form. Just nu pågår ett stort antal projekt inom vuxenpsykiatrin på SU där SoB används för att enkelt ha kontakt mellan patient och behandlare.
Om du vill höra mer, eller har idéer på hur din mottagning skulle kunna få användning av SoB, hör av dig till din verksamhetsrepresentant!

Kontaktperson: Joacim Holmén

Digitalt beslutsstöd för LPT-processen

Projektet har nu delats in i tre delprojekt:

Kvalitetssäkring av dokumentationen av tvångsåtgärder
Samtliga slutenvårdsavdelningar på Psykiatri Psykos och c:a hälften av avdelningarna på psykiatri Affektiva är nu inkluderade i projektet. Den rättspsykiatriska kliniken såväl som beroendekliniken beräknas kunna inkluderas inom en snar framtid.

Digitalisering av psykiatriakutens triageverktyg
Psykiatriakutens triageringsrutin innefattar idag en blandning av analoga och digitala instrument. Man har därför tillsammans med verksamhetsutvecklare Peter Asplund initierat ett projekt för att undersöka möjligheten att gå över till en digital version av triageringsinstrumentet RETTS-PSY.

Digital beslutsöversikt
En styrgrupp ska inrättas för att undersöka möjligheten att helt gå över till att använda beslutsöversikten i Melior. Idag används en beslutsöversikt på papper i upp till tre dagar innan informationen digitaliseras.

Kontaktperson: Joacim Holmén 

Mobil dokumentation i journal

Projektet är nu utvärderat. Möjligheten att komma åt journal och patientadministrativa system mobilt har visat sig vara uppskattad och efterfrågad. Det råder dock delade meningar bland användarna kring om fjärrskrivbordet är optimalt för detta syfte. Vissa upplever att det fungerar jättebra, medan andra ger uttryck för att det lilla formatet är ett problem, samt att systemet ibland är allt för oresponsivt. Det, kombinerat med att fjärrskrivbordslösningen ska avvecklas på sikt, gör att vi nu börjat titta på andra lösningar för mobil åtkomst till journal.

Kontaktperson: Joacim Holmén

Digitaliseringsronder på den Rättspsykiatriska kliniken

Vi har deltagit på digitaliseringsronder på de flesta enheterna på Rågården tillsammans med verksamhetsutvecklare Charlotte Hveem. Ronderna har gett upphov till många intressanta diskussioner och problemställningar där digitala lösningar skulle kunna passa in. Exempel på idéer som kommit fram är digital vårdtyngdsmätning och ett bättre system för besöks- och lokalbokningar.

Digitala tips

Hälsocoach online

Hälsocoach online är en individanpassad tjänst som erbjuder motiverande videomöten i mobilen för att förbättra levnadsvanor till invånare i Västra Götalandsregionen. Tjänsten innefattar coachning och rådgivning gällande fysisk aktivitet, mat, tobak och alkohol och vänder sig till alla personer i samhället.

Mer information finns här.

Visiba Care

Visiba Care är ett videomötesverktyg där du kan träffa patienter i bokade videobesök, eller ta hand om dem som står i kö i en digital drop-in-mottagning. Det går att samla relevant information om patienten med hjälp av dynamiska formulär. Du har även möjlighet att kommunicera skriftligt med patienter, antingen via chatt eller meddelanden.

Mer information finns här

TolkNu

Tolkförmedling Väst har infört en tjänst som gör det möjligt för vårdgivare inom Västra Götalandsregionen att få tillgång till telefontolk inom fem minuter via webben eller en app i mobilen.

Mer information finns här.

Mätvärdesappen

Via appen kan vårdpersonal mata in mätvärden direkt vid patientens säng. Dessa värden förs sedan automatiskt in i mätvärdesmodulen i Melior. Appen ingår i Meliors utbud av funktioner och innebär ingen ökad kostnad för verksamheten.

Mer information finns här.

Nyhetsbrev vintern 2018/19

Nya projekt på horisonten

Återkommande provtagningar inom psykiatrin

På Sahlgrenska Universitetssjukhusets vuxenpsykiatriska enheter sker många regelbundna uppföljningar av provsvar. Vilka analyser som tas samt intervall varierar, men i stora drag följer de samma process. I dagsläget kräver de mycket manuell administration. ePsykiatrienheten är intresserade hitta en lösning som förenklar och automatiserar dessa processer samt varnar om provsvar uteblir eller är akuta.  


För litiumuppföljning finns ett system idag – Journalia Litium – som används av ett fåtal enheter på sjukhuset. ePsykiatrienheten hjälper just nu äldrepsykiatrisk mottagning på SU att komma igång med att använda systemet. Om implementeringen faller väl ut är planen att ePsykiatrienheten ska erbjuda implementeringsstöd till fler mottagningar. 

Journalia Litium har idag inget stöd för andra läkemedel och det är inte möjligt att utöka funktionaliteten, därför tittar vi även på andra lösningar.

Klozapin, Litium och Antabus samt årlig somatisk hälsokontroll är de processer vi känner till just nu. Har du synpunkter eller kanske vetskap om någon mer återkommande provtagning, eller förslag på en lösning?  
Hör gärna av dig till oss.

Kontaktpersoner: Joacim Holmén och Linda Wesén 

Uppdatering om pågående projekt

Internetbehandling på spelberoendemottagningen

Öppnandet av mottagningen för spelberoende och skärmhälsa har skjutits upp till våren 2019. Så fort mottagningen startar kommer vi kunna erbjuda patienterna internetbaserad behandling för hasardspelssyndrom. Behandlingen kommer att utvärderas i ett forskningsprojekt.

Kontaktperson: Mikael Mide

 Internetbaserad behandling för sömnlöshet/insomni

ePsykiatrienhetens internetbehandling för insomni blev klar i höstas och under vintern har de mottagningar som ska pilottesta behandlingen genomgått utbildning och andra förberedelser för att kunna erbjuda behandlingen till sina patienter. Och nu är de igång! De första patienterna har startat behandling.  Vi ser fram emot att kunna göra en preliminär utvärdering under våren. 

Kontaktperson: Josefin Kadesjö Banck
 

Stöd- och behandlingsplattformen

Psykiatrienheten använder Stöd och behandlingsplattformen (SoB) idag för många olika projekt. Plattformen kan användas för flera typer av digital kontakt mellan patient och behandlare. Allt från fullständiga internetbehandlingar, så som ePsykiatrienhetens sömnbehandling, till digital formulärskattning eller psykoedukation i digital form.

Just nu pågår ett stort antal projekt inom vuxenpsykiatrin på SU där SoB används för att enkelt ha kontakt mellan patient och behandlare. Om du vill höra mer, eller har idéer på hur din mottagning skulle kunna få användning av SoB, hör av dig till din verksamhetsrepresentant


Tolkning “on demand”

Tolkförmedling Väst har lanserat TolkNu, en tjänst med tillhörande app för akuttolkning. Via appen kan man få en telefontolk inom fem minuter.

Läs mer på deras hemsida, eller hör av dig till oss om du vill ha hjälp med att komma igång.

Mobil dokumentation i journal

Samtliga medarbetare på den nystartade mottagningen ACT-Göteborg har nu tillgång till fjärrskrivbordet, såväl som ett flertal medarbetare på psykiatrins olika mobila team. Projektet har nu börjat utvärderas. Preliminärt visar utvärderingen att möjligheten att komma åt journal och patientadministrativa system mobilt är uppskattad och efterfrågad.

Det råder dock delade meningar bland användarna kring om fjärrskrivbordet är optimalt för detta syfte. Vissa upplever att det fungerar jättebra, medan andra ger uttryck för att det lilla formatet är ett problem, samt att systemet ibland är allt för oresponsivt. Det, kombinerat med att fjärrskrivbordslösningen ska avvecklas på sikt, gör att vi nu börjar titta på andra lösningar för mobil åtkomst till journal.

En alternativ lösning är en så kallad hybriddator med 4G-modem samt smartkortsläsare. Detta skulle innebära möjlighet att välja mellan VPN eller fjärrskrivbord utan att först behöva etablera en internetuppkoppling. Det skulle också erbjuda smidig inloggning till apodostjänsten Pascal ute på fältet, något som efterfrågas av många.

Kontaktperson: Joacim Holmén

Digitalt beslutsstöd för LPT-processen

Projektet har nu delats in i tre delprojekt:

Kvalitetssäkring av dokumentationen av tvångsåtgärder
Samtliga avdelningar på Psykiatri Psykos är nu inkluderade i projektet. Den rättspsykiatriska kliniken såväl som beroendekliniken beräknas kunna inkluderas inom en snar framtid. Verksamhetsutvecklare Peter Asplund och Torbjörn Jacobsson tittar på en ny lösning för att leverera rapporterna till avdelningarna utan att behöva skriva till ett Excel-dokument.

Digitalisering av psykiatriakutens triageverktyg
Eftersom psykiatriakutens triageringsrutin idag innefattar en blandning av analoga och digitala instrument tittar vi tillsammans med verksamhetsutvecklare Peter Asplund på möjligheten att gå över till en digital version av triageringsinstrumentet RETTS-Psy.

Digital beslutsöversikt
En styrgrupp ska inrättas för att undersöka möjligheten att helt gå över till att använda beslutsöversikten i Melior. Idag används en beslutsöversikt på papper i upp till tre dagar innan informationen digitaliseras.

Kontaktperson: Joacim Holmén

Nyhetsbrev hösten 2018

Nya projekt på horisonten

Journalia – Litiummonitorrering

I Västra Götalandsregionen finns ett system för att följa upp blodprover och ordinera nya kontroller för patienter som medicinerar med Litium. Systemet, som heter Journalia, används idag endast på ett fåtal enheter inom SU. Psykosvård Nordost (PNO) och Äldrepsykiatrisk mottagning på Wallinsgatan ska testa systemet som bl.a. ska hjälpa sjuksköterskorna att se när det är dags för nya prover, hålla koll på uteblivna provsvar samt att skriva ut kallelser och påminnelser till patienterna. Detta är något som i dagsläget görs manuellt och som tar mycket tid från den enskilda sjuksköterskan.

På sikt hoppas vi att även uppföljningen av patienter som medicinerar med Klozapin ska kunna digitaliseras.

Kontaktperson: Linda Wesén

Hälsokontroller

Arbetet med att öka följsamheten till den regionala riktlinjen för uppföljning av psykiatriska patienters somatiska hälsa genom att automatisera vissa moment i processen fortsätter. Under hösten ska vi fortsätta diskussionerna med KPH (Kunskapsstöd för Psykisk Hälsa) angående möjligheten att använda det regionala hälsokontrollssystemet för detta ändamål.

Kontaktpersoner: Joacim Holmén och Linda Wesén

AI – Återinskrivningsbedömning

Vi har tidigare nämnt att vi har ringat in ett potentiellt första projekt kring AI och maskininlärning, och det handlar om tidiga återinskrivningar inom heldygnsvården på Beroendekliniken. 12 % av de patienter som skrivs ut från heldygnsvården skrivs in igen inom en vecka, och 18 % inom två veckor (vi räknar inte med Tillnyktringsenheten, då hade siffran blivit högre). En kvalificerad gissning är då att dessa patienter hade mått bättre av någon form av insats, såsom att stanna kvar något längre, få en direktväg till öppenvården eller något annat än endast utskrivning.

Speciellt inom psykiatrin, består våra journalanteckningar främst av fritext. Med hjälp av textanalys (Natural Language Processing, NLP) är förhoppningen att vi ska kunna skapa en modell som kan förutsäga vilka som kommer att återinskrivas snart, och senare att kunna förutsäga varför de kommer att återinskrivas.

Potentialen med detta projekt är, utöver det uppenbara i att kunna förhindra att fel personer skrivs ut för tidigt från heldygnsvården, att använda oss av NLP-tekniken, i det fall vi får positiva resultat, i många andra frågeställningar där vi idag har svårt att få fram användbar data ur våra enorma datakällor som är just textbaserade, och kunna analysera dessa med modern AI-teknik.

Hittills har vi främst genomfört en förstudie kring projektidéns genomförbarhet, samt identifierat nyckelpersoner till projektorganisationen. Vi hoppas att kunna spika detta under hösten för att starta upp ett formellt projekt i början av 2019.

Kontaktpersoner: Niels Eék och Mikael Mide

Uppdatering om pågående projekt

Internetbehandling på spelberoendemottagningen

Upphandling är klar av en internetbaserad psykologisk behandling för personer med hasardspelssyndrom på den nya spelberoendemottagning som ska öppna på Beroendekliniken i november. Målet är att kunna erbjuda denna behandling när mottagningen öppnar. I syfte att utvärdera behandlingen planeras också en forskningsstudie på mottagningen.

Kontaktperson: Mikael Mide

Internetbaserad behandling för sömnlöshet/insomni

Vi lägger nu sista handen vid den internetbaserade behandling för patienter med primär och sekundär insomni som vi utvecklat under våren och sommaren.

Detta innebär att behandlingen nu är redo att pilottestas! Tre mottagningar ingår i projektet för implementering av vår internetbaserade sömnbehandling. Det är Psykiatrimottagning utmattningssyndrom (PMU) och Psykiatrimottagning Mölndal (PMM) från Affektiva kliniken, och Substitutionsmottagning Högsbo från Beroendekliniken. Mottagningarna förbereder sig nu för att inom några månader börja behandla sina patienter. Dessförinnan ska behandlare utbildas och mottagningarna göras redo för att kunna behandla över internet.

Kontaktperson: Mikael Mide och Josefin Kadesjö Banck

Tolkning on demand

Akutenheten på Rättspsykiatrin fortsätter att testa en mobilapplikation som ger tillgång till medicinskt certifierade tolkar på 178 olika språk. Snittiden för att bli uppringd av den engelsktalande tolken är 26 sekunder, oftast snabbare. Tjänsten används som ett komplement till de sedvanliga tolkar som kan bokas till enheten, och används där det finns ett särskilt behov av att omedelbart få tag på en tolk, samt vid oplanerade samtal. Hör av er om ni på er enhet har behov av tolktjänst on-demand!

Kontaktperson: Niels Eék

Mobil dokumentation i journal

Eftersom det under en period inte har varit möjligt att beställa nya fjärrskrivbord har projektet gått långsammare framåt än planerat. De enheter som var först ut med att testa tjänsten kommer att börja utvärderas under oktober månad. Baserat på vad utvärderingarna visar kommer beslut tas om vi ska satsa på fjärrskrivbord som en mobil lösning för alla mobila enheter, eller om vi ska rekommendera att man startar ett nytt projekt kring en annan lösning för mobil dokumentation.

Kontaktperson: Joacim Holmén

Digitalt beslutsstöd för LPT-processen

Arbetet med att kvalitetssäkra dokumentationen av tvångsåtgärder fortsätter. Samtliga slutenvårdsavdelningar på psykiatri psykos beräknas vara inkluderade inom kort, och nu är även den rättspsykiatriska kliniken på väg in i projektet. Löpande utvärderingar visar att dokumentationen blir mer enhetlig på de deltagande enheterna.

Parallellt med detta pågår ett förarbete med företrädare från den psykiatriska akutmottagningen på Östra sjukhuset kring hur en digitalisering av deras intagningsrutiner skulle kunna gå till. Detta är identifierat som en förutsättning för att få till stånd ett aktivt beslutsstöd som kan bevaka tidsgränserna i LPT-processen, samt stödja personalen i de beslut som behöver fattas rörande patientens tvångsvård.

Kontaktpersoner: Linda Wesén och Joacim Holmén

Implementering av projekt på Rättspsykiatrisk öppenvårdsenhet

Rättspsykiatrisk öppenvårdsenhet (RPÖV) på Rättspykiatri har implementerat flera digitaliseringsprojekt som de startat upp tillsammans med oss. Dessa är

  • Patientupplevelse, ett kort formulär med tre frågor om patientens upplevelse av vården som alla patienter tillfrågas att fylla i vid slutet av besöket. Själva formuläret är på en surfplatta som är uppsatt på väggen i väntrummet. De anonyma svaren är sedan till diskussionsunderlag på APT, och vilka eventuella förändringar som de kan göra för att förbättra den vård de bedriver kan då tas upp.
  • Ett digitalt stöd vid gruppbehandling (funkar på mobiler, surfplattor och datorer), där patienterna mellan grupptillfällena får fylla i uppgifter på egen hand, och har möjlighet att kontakta behandlarna vid behov. Utöver hemuppgifter och kommunikation, får de även en sammanfattning på vad tillfället handlade om, där all text är inläst för de som önskar att lyssna istället för att läsa. Vi skapar även belysande videor, för att ytterligare göra stödet mer attraktivt för patienterna.
  • Videosamtal med externa aktörer, speciellt vid samordnade vårdplaneringar med andra parter, såsom kommunen. Det sparar in tid och möda från personalen, såsom att de inte i samma utsträckning behöver resa fram och tillbaka mellan olika enheter och behovet av konferenslokaler blir också minskat,
  • Och slutligen har RPÖV öppnat upp alla relevanta bastjänster från 1177 Vårdguiden till sin enhet. Det innebär att det numera går att av/omboka tid, begära intyg, beställa journalkopior, beställa tid, fråga sjuksköterskan, förlänga sjukskrivning, förnya recept, be enheten att kontakta dig, be om rådgivning OCH skicka meddelanden till enheten via 1177.

Kontaktperson: Niels Eék

 

 

 

Nyhetsbrev sommaren 2018

Nya projekt på horisonten

Journalia – Litiummonitorrering

I Västra Götalandsregionen finns ett system för att följa upp blodprover och ordinera nya kontroller för patienter som medicinerar med Litium. Systemet, som heter Journalia, används idag endast på ett fåtal enheter inom SU. Psykosvård Nordost (PNO) och Äldrepsykiatrisk mottagning på Wallinsgatan ska testa systemet som bl.a. ska hjälpa sjuksköterskorna att hålla koll på när det är dags för nya prover, hålla koll på uteblivna provsvar samt att skriva ut kallelser och påminnelser till patienterna.

På sikt hoppas vi att även patienter som medicinerar med Klozapin ska kunna inkluderas i Journalia-systemet.

Kontaktperson: Linda Wesén

Hälsokontroller

Vi har träffat Kunskapsnod Somatisk ohälsa i Västra Götalandsregionen och diskuterat möjligheten att använda regionens hälsokontrollsystem för att skicka ut remisser och kallelser till årlig uppföljning av somatisk hälsa för våra patienter.

Målet är att fler av vuxenpsykiatrins patienter ska genomföra kontroller av sin somatiska hälsa enligt rekommendationerna i den regionala medicinska riktlinjen “Årligt hälsosamtal och somatisk kontroll av patienter med långvarig psykiatrisk ohälsa”.

Kontaktpersoner: Joacim Holmén och Linda Wesén

AI – Återinskrivningsbedömning

Vi har tidigare nämnt att vi har tittat på olika AI-lösningar och eventuella projekt som skulle kunna genomföras inom psykiatrin. Nu har vi ringat in ett potentiellt första projekt, och det handlar om tidiga återinskrivningar inom heldygnsvården på Beroendekliniken. 12 % av de patienter som skrivs ut från heldygnsvården skrivs in igen inom en vecka, och 18 % inom två veckor (vi räknar inte med Tillnyktringsenheten, då hade siffran blivit högre). En kvalificerad gissning är då att dessa patienter hade mått bättre av någon form av insats, såsom att stanna kvar något längre, få en direktväg till öppenvården eller något annat än endast utskrivning.

Speciellt inom psykiatrin, består våra journalanteckningar främst av fritext. Med hjälp av textanalys (Natural Language Processing, NLP) är förhoppningen att vi ska kunna skapa en modell som kan förutsäga vilka som kommer att återinskrivas snart, och senare att kunna förutsäga varför de kommer att återinskrivas.

Potentialen med detta projekt är, utöver det uppenbara i att kunna förhindra att fel personer skrivs ut för tidigt från heldygnsvården, att använda oss av NLP-tekniken, i det fall vi får positiva resultat, i många andra frågeställningar där vi idag har svårt att få fram användbar data ur våra enorma datakällor som är just textbaserade, och kunna analysera dessa med modern AI-teknik.

Kontaktpersoner: Niels Eék och Mikael Mide

Internetbehandling på spelberoendemottagningen

En upphandlingsprocess pågår i syfte att kunna erbjuda internetbaserad psykologisk behandling för personer med hasardspelssyndrom på den nya spelberoendemottagning som ska öppna på Beroendekliniken i höst. I syfte att utvärdera denna behandling planeras också en forskningsstudie på mottagningen.

Kontaktperson: Mikael Mide

 

Uppdatering om pågående projekt

Internetbaserad behandling för sömnlöshet/insomni

ePsykiatrienhetens arbete med att utveckla en internetbaserad behandling för patienter med primär och sekundär insomni har blivit något försenat, men är nu i slutskedet och beräknas vara klart i början av september. Behandlingen är just nu ute för en andra återkopplingsrunda hos intresserade kliniker och brukare.

Vi samlar nu in intresseanmälningar från mottagningar som vill vara med och pilottesta behandlingen. Hittills har vi fått intresseanmälningar från två mottagningar på Psykiatri Affektiva – Psykiatrimottagning utmattningssyndrom (PMU) och Psykiatrimottagning Mölndal (PMM). Vi har även fått en intresseanmälan från Beroende – Substitutionsmottagning och en från Neuropsykiatrin – Äldrepsykiatrisk mottagning.

Kontaktperson: Mikael Mide

Sömnskola på substitutionsmottagningen

Substitutionsmottagningens dagvårdsavdelning har nu inlett rekrytering av patienter till den digitala sömnskola man ska utvärdera där. Med denna kommer patienter att få möjlighet att lära sig mer om sömn, och olika praktiska råd för att förbättra sin sömn. Det digitala stödet är ett komplement till den sömnskola i grupp som redan erbjuds där.

Kontaktperson: Mikael Mide

Tolkning “on demand”

Akutenheten på Rättspsykiatrin har börjat testa en mobil applikation som ger tillgång till medicinskt certifierade tolkar på 178 olika språk. Snittiden för att bli uppringd av den engelsktalande tolken är 26 sekunder, oftast snabbare. Efter sommarens pilotprojekt kommer det ske en utvärdering. Tjänsten kommer att användas som ett komplement till de sedvanliga tolkar som kan bokas till enheten, och användas där det finns ett särskilt behov av att omedelbart få tag på en tolk, samt vid oplanerade samtal.

Det är extra roligt att tjänsten har spridits vidare till den somatiska akuten på Östra sjukhuset, och med goda erfarenheter. Läs gärna intervjun med ST-läkaren Linus Hansson i Sjukhusläkaren.

Kontaktperson: Niels Eék

Mobil dokumentation i journal

I dagsläget är fem enheter inom vuxenpsykiatrin på Sahlgrenska igång med att prova mobil åtkomst till journal- och patientadministrativa system via fjärrskrivbord i mobil och surfplatta. De enheter som testar lösningen just nu är Psykosmottagning Mölndal, ACT-Nordost, Nordhemskliniken, Avancerad Psykiatri i Hemmet (APIH) och Mobila Resursteamet. Fler står på tur att ansluta sig, bl.a. det mobila teamet på Psykosvård Öster (PVÖ).

Projektet kommer under hösten/vintern att utvärderas utifrån användarnas upplevelse av fjärrskrivbordets användarvänlighet och användbarhet i den kliniska vardagen.

Kontaktperson: Joacim Holmén

Digitalt beslutsstöd för LPT-processen

Nu är även de allmänpsykiatriska avdelningarna på Östra Sjukhuset igång med att kvalitetssäkra journalföringen av tvångsåtgärder. Detta sker via ett underlag som uppdateras automatiskt var 30:e minut med uppgifter från journalsystem och patientadministrativa system. Man har redan nu på vissa enheter börjat se över sina rutiner kring dokumentationen av tvångsåtgärder. Tanken är att samtliga vårdavdelningar inom vuxenpsykiatrin ska vara anslutna inom en snar framtid.

Parallellt med detta arbetar vi tillsammans med den psykiatriska akutmottagningen för att digitalisera processen från början. En förutsättning för att bygga ett aktivt beslutsstöd som kan bevaka tidsgränserna i LPT-processen, samt stödja personalen i de beslut som behöver fattas rörande patientens tvångsvård, är att hela processen är digitaliserad.

Kontaktpersoner: Linda Wesén och Joacim Holmén

Internetbehandling av alkoholberoende

Som vi skrev i förra nyhetsbrevet så kommer Anna Trüschel att skriva ett kvalitativt arbete på patienternas upplevelse av att ta del av denna internetbehandling, som utfördes på Nordhemskliniken (Beroendekliniken). Detta är en del i hennes specialistarbete. Läget just nu är att 10 patienter har intervjuats, intervjuer har transkriberats och analysarbetet har kommit igång. Utan att förhasta oss om slutsatser har intervjuerna redan nu gett en värdefull inblick i hur det är att vara patient i en internetbehandling. Och vi har redan kunnat använda tips och råd från patienterna på förbättringar av internetbehandling, till den sömnbehandling vi håller på att bygga.

Kontaktpersoner: Niels Eék och Anna Trüschel

Implementering av projekt på Rättspsykiatrisk öppenvårdsenhet

Rättspsykiatrisk öppenvårdsenhet (RPÖV) på Rättspykiatri har nu börjat implementera flera av de digitaliseringsprojekt som de tidigare startat upp tillsammans med oss. Dessa är bland annat enkät som mäter patienternas grad av nöjdhet, där de svarar på ett enkelt formulär från en surfplatta på väggen och videomöten med externa aktörer via Skype for Business (där det tidigare har det bara gått att ha videokonferenser inom organisationen).

Kontaktperson: Niels Eék

Kunskapsspridning eHälsa

Föreläsningarna från seminariet “Den uppkopplade patienten” som arrangerades av Kunskapsstöd för Psykisk Hälsa (KPH) den 9/2 finns nu tillgängliga på YouTube.

Under våren har vi även presenterat vårt arbete på nordens ledande ehälsokonferens Vitalis samt Psykologstudent Sverige 2018, PS18.

Nyhetsbrev våren 2018

 

Uppdatering om pågående projekt

Skräddarsydd psykologisk behandling över internet

ePsykiatrienheten har sedan i december arbetat med att utveckla en internetbaserad psykologisk behandling för insomni. Arbetet fortskrider enligt plan. En tidig version av behandlingen har skickats ut för påseende av intresserade kliniker inom vuxenpsykiatrin på SU. Arbete pågår nu med att samla en brukarpanel som också kan ge återkoppling. En första version av behandlingen planeras vara klar i slutet av april.

Sömnskola på substitutionsmottagningen

Substitutionsmottagningens dagvårdsavdelning står just nu i startgroparna för att börja använda en digital sömnskola. Med denna kommer patienter att få möjlighet att lära sig mer om sömn, och olika praktiska råd för att förbättra sin sömn. Det digitala stödet är ett komplement till den sömnskola i grupp som redan erbjuds där.

Mobil dokumentation i journal

Intresset har varit stort för möjligheten att kunna dokumentera i Melior på mobil och surfplatta. Flera enheter har valt att ansluta sig till tjänsten, bl.a. Mobila Resursteamet som är en delad resurs mellan Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Social Resursförvaltning i Göteborgs stad. Sjuksköterskorna som arbetar där kommer nu kunna ha tillgång till journaluppgifter på plats när de besöker brukare på olika boenden i Göteborgsområdet.

Digitalt beslutsstöd för LPT-processen

Avdelning 242, som är en slutenvårdsavdelning vid Psykiatri Psykos på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, blir först ut att testa första versionen av beslutsstödet vid LPT. Ett excelark kommer att uppdateras var 5:e minut med aktuella tvångsvårdsdata från journalsystem och patientadministrativa system. Detta hoppas vi kommer att kvalitetssäkra dokumentationen av tvångsvårdsåtgärder på samtliga nivåer. Parallellt med detta är en arbetsgrupp under tillsättning som ska undersöka möjligheten att digitalisera hela LPT-processen från början till slut, något som är nödvändigt för att ett fullödigt beslutsstödssystem ska kunna utvecklas.  

Internetbehandling av alkoholberoende

Nu är så gott som alla patienter som är med i pilotstudien på Nordhemskliniken färdigbehandlade och det är dags att utvärdera resultatet. Anna Trüschel ska, som en del i hennes specialistutbildning i klinisk psykologi, skriva ett kvalitativt arbete på patienters upplevelse av att ta del av internetbehandlingen. Denna grupp av patienter är lite unika på så sätt att de från början inte sökt internetbehandling för sina besvär utan sökt sedvanlig behandling. I de flesta studier för internetbehandling har patienten sökt sig specifikt till internetbehandling. Det ska därför bli intressant att ta del av patienternas upplevelser och se vilka lärdomar vi kan ta av dessa för framtida projekt med internetbehandling inom psykiatrin.

Parallellt med den lokala pilotstudien på Nordhemskliniken, så är artikeln för den nationella studien av samma behandling (men för personer från allmänbefolkningen istället för specialistvården) så gott som klar för submittering.

Flera projekt på Rättspsykiatrisk öppenvårdsenhet

Rättspsykiatrisk öppenvårdsenhet (RPÖV) har flera nya digitaliseringsprojekt på gång. Tillsammans med personalen på enheten har vi bland annat tagit fram en enkät som mäter patienternas grad av nöjdhet, där de svarar på ett enkelt formulär från en surfplatta på väggen. Utifrån den avslutande frågan får patienterna en följdfråga med flera alternativ (se bilder nedan). Tanken är att personalen månadsvis på APT ska ha statistiken som ett diskussionsunderlag för ev. förändringsarbete.

Vidare har RPÖV påbörjat ett internetbaserat stöd till en känsloskola i gruppformat, där det internetbaserade stödet syftar till att ge deltagarna tillgång till ett minnesstöd och möjlighet att repetera innehåll, att öka deras upplevelse av trygghet och struktur i insatsen, att göra det enklare för dem att genomföra hemuppgifter med hjälp av stödet och slutligen att behandlarna ska få större möjlighet att följa upp att hemuppgifter blivit gjorda.

RPÖV är också i startgroparna för att komma igång med videomöten med externa aktörer via Skype for Business. Tidigare har det bara gått att ha videokonferenser inom organisationen.

Slutligen arbetar RPÖV med att öka på tillgängligheten för sina patienter. Det ska göras med bland annat 1177 Vårdguidens e-tjänster, såsom möjligheten att boka om och boka av tider, men även att börja skicka sms-påminnelser genom Microsoft Outlook.

 

Kunskapsspridning eHälsa

Den 9/2 arrangerade Kunskapsstöd för Psykisk Hälsa i VGR ett heldagsseminarium om eHälsa med fokus på det digitala vårdmötet inom psykiatri och primärvård med namnet “Den uppkopplade patienten”. Under dagen bjöds det på ett flertal intressanta presentationer. ePsykiatrienhetens medarbetare Anna Trüschel, Linda Wesén och Joacim Holmén höll i två av föreläsningarna som handlade om den nationella plattformen för Stöd och Behandling (SoB) och appar med relevans för psykiatrin.

Föreläsningarna filmades och kommer finnas tillgängliga på YouTube inom kort.

 

https://twitter.com/ePsykiatrienhet

http://www.facebook.com/epsykiatrienheten/

http://www.linkedin.com/company/epsykiatrienheten

http://www.instagram.com/epsykiatrienheten/

 

Nyhetsbrev vintern 2017

Nya projekt:

Skräddarsydd psykologisk behandling över internet

ePsykiatrienheten har i december växlat upp arbetet med att utveckla en internetbaserad psykologisk behandling för insomni. Behandlingen utvecklas utifrån aktuell forskning på området, samt med hjälp av spetskompetens från kliniker som har kunskap om specifika patientgrupper. Målet är en behandling som går att skräddarsy för att passa specifika patientgrupper.

– Är du intresserad av att arbeta med internetbaserad sömnbehandling på din mottagning, tveka inte att höra av dig!

Uppdatering om pågående projekt:

Tolkning “on demand”

Tolkförmedling väst har tagit emot synpunkter från flera olika enheter inom Sahlgrenska och kommer förhoppningsvis att erbjuda tolkning “on demand” inom en snar framtid. De har även tidigare försökt erbjuda ett snabbare och enklare sätt att boka telefontolk men de inväntar en upphandling av systemen som under flera år fått avslag. Man hoppas nu på att denna upphandling skall gå igenom och därmed få större möjlighet till att göra akuta bokningar digitalt.

Mobil dokumentation i journal

Nu rullar mobila teamet på Psykosmottagning Mölndal igång med mobil åtkomst till journal. Man kommer med hjälp av ett så kallat fjärrskrivbord få tillgång till Melior i mobila enheter. Genom denna lösning så går det att använda sig av en vanlig mobil för att läsa och skriva i journalen. Bäst fungerar det dock på en surfplatta med tillhörande tangentbord.

Efter lång tids förberedelse har nu alla tekniska bitar fallit på plats och två av medarbetarna i det mobila teamet har börjat använda sig av lösningen för att utvärdera den. Om det faller väl ut så kan man sprida detta till alla mobila enheter inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Är det något för er mottagning inom vuxenpsykiatrin på SU? Hör av er!

Digitalt beslutsstöd för LPT-processen

Projektet går vidare med hjälp av verksamhetsutvecklare på beroendekliniken och psykiatri affektiva. Initialt ska man hämta data från Melior, och eventuellt Elvis, för att kunna exportera dessa fortlöpande till ett Excel-dokument. Via dokumentet kan man till en början kvalitetssäkra att fattade beslut och dokumentation korrelerar i Melior. På sikt ska man även se över möjligheten att digitalisera de befintliga pappersrutinerna för att kunna skapa ett aktivt beslutsstödssystem som stöttar personalen att fatta rätt beslut i rätt tid.

Internetbehandling av alkoholberoende

Nu är rekryteringen på Nordhemskliniken avslutad och den internetbaserade behandlingen av alkoholberoende pågår för fullt, mer än hälften av deltagarna är dessutom klara med behandlingen.

AI

Artificiell Intelligens och maskininlärning är områden som diskuteras allt mer, både i ehälsokretsar och samhället i stort. ePsykiatrienheten har i slutet av december en workshop tillsammans med AI-kunniga personer från hela VGR, där syftet diskutera möjliga AI-satsningar inom psykiatrin och hur de skulle kunna genomföras på bästa sätt.

Kunskapsspridning eHälsa:

Seminarium

Den nionde februari arrangerar VGR ett seminarium om e-hälsa med fokus på det digitala vårdmötet inom psykiatri och primärvård. Medarbetare på ePsykiatrienheten kommer att hålla i två av föreläsningarna under denna dag.

Temat för dagen är:  Vård via internet, appar och beslutsstöd – vad är möjligt idag och vad kan bli möjligt i framtiden?

Detta är ett unikt tillfälle att få en inblick i hur olika enheter inom VGR arbetar med e-Hälsa idag samt vilka möjligheter det finns inför framtiden. Mer information samt anmälan hittar du om du följer denna länk.

Nyhetsbrev hösten 2017

Representanter

ePsykiatrienhetens medarbetare kommer framöver att arbeta närmre de fem verksamhetsområdena inom vuxenpsykiatrin på SU. Varje verksamhetsområde har därmed tilldelats en representant från ePsykiatrienheten. Representanten kommer fungera som länk mellan verksamhetsområdet och ePsykiatrienheten och se till att varje verksamhetsområdes intressen tas till vara!

Tolkning “on demand”

ePsykiatrienheten har påbörjat ett samarbete med ett företag som har skapat en mobilapp för telefontolkning ”on demand”. Med denna mobilapp kan man inom någon minut få direkt tillgång till telefontolkning på 185 olika språk.

Det tycks finnas ett behov av lättillgänglig tolkning för korta möten med patienter, exempelvis vid kassabesök eller på en vårdavdelning när man vill förmedla sig med patienten i de viktiga vardagssamtalen. Appen är tänkt att användas som ett komplement till tolkcentralens tjänster. Appen skall nu testas på några enheter inom Psykiatri psykos och kan sedan komma att införas på andra enheter, om den svarar upp mot de höga krav som vi har på kvalificerad tolkning.

Mobil dokumentation i journal

Inom det mobila teamet på Psykiatri Psykos ska Joacim Holmén med kollegor börja testa att dokumentera i journalen även då man inte är på plats på mottagningen, via en mobil app på en surfplatta. Tanken är att detta ska spridas även till andra mobila team eller verksamheter där man behöver komma åt journal utanför sin mottagning. Är det något för er mottagning inom vuxenpsykiatrin på SU? Hör av er!

Digitalt beslutsstöd för LPT-processen

ePsykiatrienheten fortsätter sitt arbete med att skapa ett digitalt beslutsstöd för LPT-processen och har nu genomfört en kartläggning av LPT-processen för slutenvård, öppenvård och konvertering. Avvikelserapporter från tre psykiatriska kliniker har gåtts igenom och ett antal förbättringsområden där ett digitalt beslutsstöd skulle kunna vara till nytta har identifierats utifrån dessa. Under oktober månad ska ett möte hållas med nyckelpersoner inom Västra Götalandsregionen för att titta närmare på vilka möjligheter som finns för att utveckla en lösning som svarar upp mot de identifierade behoven.

SoB – Nationella stöd- och behandlingsplattformen

Den nationella Stöd och behandlingsplattformen, även kallad SoB är nu en del av ordinarie utbud inom Västra Götalandsregionen. ePsykiatrienhetens medarbetare Anna Trüschel som tillsammans med Tommy Skjulsvik är objektspecialist för införandet av SoB i Västra Götalandsregionen har påbörjat ett par projekt inom vuxenpsykiatrin där SoB kan fungera som stöd till den ordinarie kontakten med vården. Är du intresserad av att veta mer om SoB, klicka då här! Kanske har du en idé kring hur Din verksamhet skulle kunna använda sig av plattformen. Hör i så fall av dig till oss så kan vi förhoppningsvis se till att förverkliga era idéer!

Digitalt stöd för hemuppgifter under psykologisk behandling

ePsykiatrienheten har tillsammans med Mini-Maria, en mottagning för ungdomar och unga vuxna med problem kopplade till alkohol och droger, inlett ett samarbete för att skapa ett digitalt stöd för hemuppgifter som ges patienter vid psykologisk behandling. Mottagningens patienter har svårt att komma ihåg och hålla reda på papper och lappar som delas ut. Behandlarna på mottagningen ser därför att chansen att patienter genomför sina hemuppgifter ökar  om de istället kunde göra den via sin smartphone eller dator. Vi uppdaterar framöver kring hur det går i detta projekt!

Uppföljning av patienter efter ETC-behandling

DOK- teamet som ligger inom Psykiatri affektiva erbjuder ECT-behandling till inneliggande patienter med svår depression. Enheten har som rutin att följa upp sina patienter avseende mående och behandlingsutfall. ePsykiatrienheten arbetar tillsammans med dem med att digitalisera deras formulär som används för detta och hoppas på så sätt få högre svarsfrekvens och därmed bättre utvärdering av vården.

Skräddarsydd psykologisk behandling över internet

Inom Västra Götalandsregionen är det nu möjligt för mottagningar att erbjuda psykologisk behandling över internet avseende depression, oro, ångest, sömn- samt stressproblematik. Behandlingarna är skapade av företaget Livanda. Utöver dessa färdiga behandlingsupplägg planerar ePsykiatrienheten att skapa behandlingar som skräddarsys efter den mottagning som efterfrågar det. Det kan exempelvis innebära att en del av behandlingen görs med fysiska besök och en del över internet. För att komma igång på Din mottagning inom vuxenpsykiatrin på SU, kontakta ePsykiatrienheten så tittar vi tillsammans på hur ett upplägg för just er mottagning skulle kunna se ut.

Internetbehandling av alkoholberoende

Sedan slutet av våren har ePsykiatrienheten inom ramen för en forskningsstudie gett psykologisk behandling över internet till patienter inskrivna vid Nordhemskliniken. Vi har fått positiv respons från patienter och behandlare på kliniken! Så småningom kan vi även utvärdera resultaten mer ingående och berätta mer om det i våra nyhetsuppdateringar!

AI

Artificiell Intelligens och maskininlärning är områden som diskuteras allt mer, både i ehälso-kretsar och samhället i stort. ePsykiatrienheten är i ett stadium där vi utforskar på vilket sätt vuxenpsykiatrin kan använda sig av detta! Det kommer att finnas anledning att återkomma till detta längre fram.

ePsykiatrienheten pratar på HOSiT

HOSiT är en konferens av och för IT-företrädare inom hälso- och sjukvård som i år äger rum den 4 oktober i Stockholm. ePsykiatrienheten har ombetts att presentera sitt arbete på konferensen och kommer fokusera särskilt på hur man arbetar mobilt, så kallad ”mobile workforce”.

ePsykiatrienheten på Almedalen 2017

I somras blev ePsykiatrienheten inbjudna till att komma till Almedalsveckan och i samarbete med Vitalis prata om hur vuxenpsykiatrin på SU använder sig av ehälsolösningar för kontakt mellan patienter och vården. Joacim och Niels var ePsykiatrienhetens representanter på plats.

Besök av Ann-Marie Wennberg

Den 11 september hade vi på ePsykiatrienheten den stora äran att ta emot Ann-Marie Wennberg, som hade kontaktat oss med önskemål om att höra mer om vårt arbete. Ann-Marie gav oss uppmuntrande ord kring vårt arbete hittills och goda råd inför framtiden.