Implementering av internetbaserad behandling av sömnlöshet

Implementering av en ny internetbaserad behandling av sömnlöshet, riktad till patienter inom vuxenpsykiatrin.

Pilotprojekt inför ett breddinförande av internetbehandling.
Hur?
  • Skapa organisatoriska och administrativa förutsättningar för internetbehandling.
  • Behandlare från 3 mottagningar utbildas i behandling och teknisk plattform.

Varför?
Att vuxenpsykiatrin på SU ska vid sidan av traditionell behandling kunna erbjuda patienter psykologisk behandling över internet

Bakgrund

Införande av en ny internetbaserad behandling av sömnlöshet

på tre mottagningar inom vuxenpsykiatrin. ePsykiatrienheten har tagit fram en internetbaserad KBT-behandling av sömnlöshet, primärt anpassad för patienter inom vuxenpsykiatrin. I dagsläget används inte internetbehandling inom vuxenpsykiatrin på SU och erfarenheten bland personalen av att administrera behandling över internet är troligen begränsad, liksom patienternas vana av att genomgå behandling digitalt.

I detta projekt implementeras ePsykiatrienhetens internetbaserade behandling av sömnlöshet på tre vuxenpsykiatriska mottagningar inom SU.

Projektet, som startade sommaren 2018, syftar till:

1) att medarbetare vid de tre mottagningarna ska få kompetens och organisatoriska förutsättningar att erbjuda sina patienter psykologisk behandling över internet

2) att samla in kunskap om vad som är framkomliga och icke framkomliga vägar för implementering av internetbehandling inom vuxenpsykiatrin.

3) att få underlag för att på sikt kunna erbjuda vuxenpsykiatrins patienter internetbehandling som en del av det ordinarie utbudet, vid sidan av traditionell behandling. Mottagningarna är redo att påbörja behandlingar av patienter i januari 2019.

Kontaktperson:

Josefin Kadesjö Banck, ePsykiatrienheten

josefin.kadesjo@vgregion.se

0769-40 29 04