Internetbaserad behandling av alkoholbrukssyndrom–en forskningsstudie

Evidensbaserad och alltid tillgänglig behandling

  • Bygger på återfallsprevention 12 veckor, med stöd av behandlare
  • Testat både nationellt och på beroendemottagning Nordhemskliniken
  • Ger patienterna ett alternativ, fördjupar behandlarnas kompetens, kan minska vårdkostnader och minska vårdköer
Yttersta målet

Att kunna erbjuda evidensbaserad behandling vid alkoholbrukssyndrom till fler


Alkoholkonsumtion har en orsakverkan på fler än 60 olika sjukdomar och en hög komorbiditet med flera andra psykiatriska sjukdomar, så som depression, bipolär sjukdom, hypomani, paniksyndrom, personlighetsstörningar, schizofreni och suicid. Trots den stora sjukdomsbörda som ofta följer med alkoholbrukssyndrom, är det uppskattningsvis så få som 10–20 % som söker behandling. Detta kan bero på olika anledningar, såsom oro att behandlingen inte ska vara effektiv, en önskan om att själv ta hand om problemet, förnekande att ha problem samt att det är förenat med skam och stigma att ha alkoholproblem.

Internetbehandling kan vara en väg in till behandling för de som annars inte hade sökt hjälp. Internetbehandling har dessutom visat sig vara kompetenshöjande för behandlare, samt att det minskar vårdkostnader och vårdköer.

I denna studie deltog 166 personer från hela Sverige med bedömt alkoholbrukssyndrom, och slumpades till att få antingen högintensiv återfallsprevention med stöd, lågintensiv återfallsprevention utan stöd eller väntelista. Behandlingen var på 12 veckor. Resultaten visade att deltagarna i båda behandlingsgrupperna hade en signifikant sänkning av alkoholkonsumtion (antal standardglas och antal högkonsumtionsdagar per vecka) jämfört med väntelista. Deltagarna hade få biverkningar och var nöjda med behandlingen, det gällde speciellt deltagarna i den högintensiva behandlingen. Utöver den nationella studien, har även 31 patienter på beroendemottagning Nordhemskliniken i Göteborg deltagit i en pilotstudie, där vi främst tittar på hur de upplever att få internetbehandling, trots att de har sökt sedvanlig behandling. Deltagarna intervjuas av psykolog Anna Trüschel (föräldraledig till hösten 2019), och resultaten kommer att presenteras när de blivit analyserade.

Kontaktperson

Niels Eék, ePsykiatrienheten
niels.eek@vgregion.se
0700-82 26 51