Nyhetsbrev våren/sommaren 2019

Vitalis

I anslutning till Vitalis kommer ePsykiatrienheten att ha öppet hus måndagen den 20/5 för anställda i Västra Götalandsregionen. Vi kommer även att finnas i Västra Götalandsregionens monter under tisdagen och onsdagen på Vitalis-mässan. Kom gärna förbi och prata digitalisering med oss.

Mer information samt anmälan till öppet hus finns här.

Om du vill besöka oss i monter B03:02 på Vitalis-mässan hittar du information om montern här.

Nya projekt på horisonten

Artificiell intelligens

Vi har tidigare flaggat för ett AI-projekt, där en idé har funnits kring att använda maskininlärning och textanalys för att förutsäga vilka patienter inom slutenvården på Beroendekliniken som återkommer snart efter utskrivning. Syftet med detta är på sikt att kunna förbättra såväl bedömningar som kvaliteten på den vård som ges. Projektet har nu fått pengar från Innovationsfonden för att kunna göra det förarbete som behövs för att starta upp ett sådant projekt. Vi hoppas att under sommaren kunna göra en första analys för att se om idén kan fungera i praktiken.

Kontaktperson: Mikael Mide

Digitala hälsokontroller:

De affektiva klinikerna på SU kommer inom kort att sända ut en digital hälsokontroll till samtliga av sina patienter. Utifrån hur patienten svarat kommer de sedan att få riktad hälsoinformation utefter just deras behov. Allt sker via Stöd- och behandlingsplattformen och är ett initiativ som tagits av kliniken för att digitalisera uppföljningen av den regionala medicinska riktlinjen för årligt hälsosamtal och somatisk kontroll av patienter med långvarig psykiatrisk ohälsa.

Vi på ePsykiatrienheten har hjälpt till att bygga innehållet i stöd- och behandlingsplattformen och hoppas på att fler kliniker kommer att haka på om det visar sig att försöket faller väl ut.

Kontaktperson: Josefin Kadesjö Banck

Uppdatering om pågående projekt

Internetbehandling på spelberoendemottagningen

Mottagningen för spelberoende och skärmhälsa börjar ta emot remisser från den 6:e maj. I samband med detta kommer patienterna där att kunna erbjudas internetbaserad behandling för hasardspelssyndrom. Internetbehandlingen ges som del i ett forskningsprojekt, där behandlingen utvärderas genom att den jämförs med en kontrollgrupp som får en annan behandling.

Kontaktperson: Mikael Mide

Internetbaserad behandling för sömnlöshet/insomni

Insomnibehandligen pilottestats nu på tre vuxenpsykiatriska mottagningar på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. De första patienterna har påbörjat behandling. Ett forskningsprojekt där deltagarnas upplevelse av behandlingen undersöks har inletts. Därtill planeras också ett separat forskningsprojekt implementering av behandlingen.

Kontaktperson: Josefin Kadesjö Banck

Stöd och behandlingsplattformen

ePsykiatrienheten använder Stöd och behandlingsplattformen (SoB) idag för många olika projekt. Plattformen kan användas för flera typer av digital kontakt mellan patient och behandlare. Allt från fullständiga internetbehandlingar, så som ePsykiatrienhetens sömnbehandling, till digital formulärskattning eller psykoedukation i digital form. Just nu pågår ett stort antal projekt inom vuxenpsykiatrin på SU där SoB används för att enkelt ha kontakt mellan patient och behandlare.
Om du vill höra mer, eller har idéer på hur din mottagning skulle kunna få användning av SoB, hör av dig till din verksamhetsrepresentant!

Kontaktperson: Joacim Holmén

Digitalt beslutsstöd för LPT-processen

Projektet har nu delats in i tre delprojekt:

Kvalitetssäkring av dokumentationen av tvångsåtgärder
Samtliga slutenvårdsavdelningar på Psykiatri Psykos och c:a hälften av avdelningarna på psykiatri Affektiva är nu inkluderade i projektet. Den rättspsykiatriska kliniken såväl som beroendekliniken beräknas kunna inkluderas inom en snar framtid.

Digitalisering av psykiatriakutens triageverktyg
Psykiatriakutens triageringsrutin innefattar idag en blandning av analoga och digitala instrument. Man har därför tillsammans med verksamhetsutvecklare Peter Asplund initierat ett projekt för att undersöka möjligheten att gå över till en digital version av triageringsinstrumentet RETTS-PSY.

Digital beslutsöversikt
En styrgrupp ska inrättas för att undersöka möjligheten att helt gå över till att använda beslutsöversikten i Melior. Idag används en beslutsöversikt på papper i upp till tre dagar innan informationen digitaliseras.

Kontaktperson: Joacim Holmén 

Mobil dokumentation i journal

Projektet är nu utvärderat. Möjligheten att komma åt journal och patientadministrativa system mobilt har visat sig vara uppskattad och efterfrågad. Det råder dock delade meningar bland användarna kring om fjärrskrivbordet är optimalt för detta syfte. Vissa upplever att det fungerar jättebra, medan andra ger uttryck för att det lilla formatet är ett problem, samt att systemet ibland är allt för oresponsivt. Det, kombinerat med att fjärrskrivbordslösningen ska avvecklas på sikt, gör att vi nu börjat titta på andra lösningar för mobil åtkomst till journal.

Kontaktperson: Joacim Holmén

Digitaliseringsronder på den Rättspsykiatriska kliniken

Vi har deltagit på digitaliseringsronder på de flesta enheterna på Rågården tillsammans med verksamhetsutvecklare Charlotte Hveem. Ronderna har gett upphov till många intressanta diskussioner och problemställningar där digitala lösningar skulle kunna passa in. Exempel på idéer som kommit fram är digital vårdtyngdsmätning och ett bättre system för besöks- och lokalbokningar.

Digitala tips

Hälsocoach online

Hälsocoach online är en individanpassad tjänst som erbjuder motiverande videomöten i mobilen för att förbättra levnadsvanor till invånare i Västra Götalandsregionen. Tjänsten innefattar coachning och rådgivning gällande fysisk aktivitet, mat, tobak och alkohol och vänder sig till alla personer i samhället.

Mer information finns här.

Visiba Care

Visiba Care är ett videomötesverktyg där du kan träffa patienter i bokade videobesök, eller ta hand om dem som står i kö i en digital drop-in-mottagning. Det går att samla relevant information om patienten med hjälp av dynamiska formulär. Du har även möjlighet att kommunicera skriftligt med patienter, antingen via chatt eller meddelanden.

Mer information finns här

TolkNu

Tolkförmedling Väst har infört en tjänst som gör det möjligt för vårdgivare inom Västra Götalandsregionen att få tillgång till telefontolk inom fem minuter via webben eller en app i mobilen.

Mer information finns här.

Mätvärdesappen

Via appen kan vårdpersonal mata in mätvärden direkt vid patientens säng. Dessa värden förs sedan automatiskt in i mätvärdesmodulen i Melior. Appen ingår i Meliors utbud av funktioner och innebär ingen ökad kostnad för verksamheten.

Mer information finns här.

Nyhetsbrev vintern 2018/19

Nya projekt på horisonten

Återkommande provtagningar inom psykiatrin

På Sahlgrenska Universitetssjukhusets vuxenpsykiatriska enheter sker många regelbundna uppföljningar av provsvar. Vilka analyser som tas samt intervall varierar, men i stora drag följer de samma process. I dagsläget kräver de mycket manuell administration. ePsykiatrienheten är intresserade hitta en lösning som förenklar och automatiserar dessa processer samt varnar om provsvar uteblir eller är akuta.  


För litiumuppföljning finns ett system idag – Journalia Litium – som används av ett fåtal enheter på sjukhuset. ePsykiatrienheten hjälper just nu äldrepsykiatrisk mottagning på SU att komma igång med att använda systemet. Om implementeringen faller väl ut är planen att ePsykiatrienheten ska erbjuda implementeringsstöd till fler mottagningar. 

Journalia Litium har idag inget stöd för andra läkemedel och det är inte möjligt att utöka funktionaliteten, därför tittar vi även på andra lösningar.

Klozapin, Litium och Antabus samt årlig somatisk hälsokontroll är de processer vi känner till just nu. Har du synpunkter eller kanske vetskap om någon mer återkommande provtagning, eller förslag på en lösning?  
Hör gärna av dig till oss.

Kontaktpersoner: Joacim Holmén och Linda Wesén 

Uppdatering om pågående projekt

Internetbehandling på spelberoendemottagningen

Öppnandet av mottagningen för spelberoende och skärmhälsa har skjutits upp till våren 2019. Så fort mottagningen startar kommer vi kunna erbjuda patienterna internetbaserad behandling för hasardspelssyndrom. Behandlingen kommer att utvärderas i ett forskningsprojekt.

Kontaktperson: Mikael Mide

 Internetbaserad behandling för sömnlöshet/insomni

ePsykiatrienhetens internetbehandling för insomni blev klar i höstas och under vintern har de mottagningar som ska pilottesta behandlingen genomgått utbildning och andra förberedelser för att kunna erbjuda behandlingen till sina patienter. Och nu är de igång! De första patienterna har startat behandling.  Vi ser fram emot att kunna göra en preliminär utvärdering under våren. 

Kontaktperson: Josefin Kadesjö Banck
 

Stöd- och behandlingsplattformen

Psykiatrienheten använder Stöd och behandlingsplattformen (SoB) idag för många olika projekt. Plattformen kan användas för flera typer av digital kontakt mellan patient och behandlare. Allt från fullständiga internetbehandlingar, så som ePsykiatrienhetens sömnbehandling, till digital formulärskattning eller psykoedukation i digital form.

Just nu pågår ett stort antal projekt inom vuxenpsykiatrin på SU där SoB används för att enkelt ha kontakt mellan patient och behandlare. Om du vill höra mer, eller har idéer på hur din mottagning skulle kunna få användning av SoB, hör av dig till din verksamhetsrepresentant


Tolkning “on demand”

Tolkförmedling Väst har lanserat TolkNu, en tjänst med tillhörande app för akuttolkning. Via appen kan man få en telefontolk inom fem minuter.

Läs mer på deras hemsida, eller hör av dig till oss om du vill ha hjälp med att komma igång.

Mobil dokumentation i journal

Samtliga medarbetare på den nystartade mottagningen ACT-Göteborg har nu tillgång till fjärrskrivbordet, såväl som ett flertal medarbetare på psykiatrins olika mobila team. Projektet har nu börjat utvärderas. Preliminärt visar utvärderingen att möjligheten att komma åt journal och patientadministrativa system mobilt är uppskattad och efterfrågad.

Det råder dock delade meningar bland användarna kring om fjärrskrivbordet är optimalt för detta syfte. Vissa upplever att det fungerar jättebra, medan andra ger uttryck för att det lilla formatet är ett problem, samt att systemet ibland är allt för oresponsivt. Det, kombinerat med att fjärrskrivbordslösningen ska avvecklas på sikt, gör att vi nu börjar titta på andra lösningar för mobil åtkomst till journal.

En alternativ lösning är en så kallad hybriddator med 4G-modem samt smartkortsläsare. Detta skulle innebära möjlighet att välja mellan VPN eller fjärrskrivbord utan att först behöva etablera en internetuppkoppling. Det skulle också erbjuda smidig inloggning till apodostjänsten Pascal ute på fältet, något som efterfrågas av många.

Kontaktperson: Joacim Holmén

Digitalt beslutsstöd för LPT-processen

Projektet har nu delats in i tre delprojekt:

Kvalitetssäkring av dokumentationen av tvångsåtgärder
Samtliga avdelningar på Psykiatri Psykos är nu inkluderade i projektet. Den rättspsykiatriska kliniken såväl som beroendekliniken beräknas kunna inkluderas inom en snar framtid. Verksamhetsutvecklare Peter Asplund och Torbjörn Jacobsson tittar på en ny lösning för att leverera rapporterna till avdelningarna utan att behöva skriva till ett Excel-dokument.

Digitalisering av psykiatriakutens triageverktyg
Eftersom psykiatriakutens triageringsrutin idag innefattar en blandning av analoga och digitala instrument tittar vi tillsammans med verksamhetsutvecklare Peter Asplund på möjligheten att gå över till en digital version av triageringsinstrumentet RETTS-Psy.

Digital beslutsöversikt
En styrgrupp ska inrättas för att undersöka möjligheten att helt gå över till att använda beslutsöversikten i Melior. Idag används en beslutsöversikt på papper i upp till tre dagar innan informationen digitaliseras.

Kontaktperson: Joacim Holmén

Nyhetsbrev hösten 2018

Nya projekt på horisonten

Journalia – Litiummonitorrering

I Västra Götalandsregionen finns ett system för att följa upp blodprover och ordinera nya kontroller för patienter som medicinerar med Litium. Systemet, som heter Journalia, används idag endast på ett fåtal enheter inom SU. Psykosvård Nordost (PNO) och Äldrepsykiatrisk mottagning på Wallinsgatan ska testa systemet som bl.a. ska hjälpa sjuksköterskorna att se när det är dags för nya prover, hålla koll på uteblivna provsvar samt att skriva ut kallelser och påminnelser till patienterna. Detta är något som i dagsläget görs manuellt och som tar mycket tid från den enskilda sjuksköterskan.

På sikt hoppas vi att även uppföljningen av patienter som medicinerar med Klozapin ska kunna digitaliseras.

Kontaktperson: Linda Wesén

Hälsokontroller

Arbetet med att öka följsamheten till den regionala riktlinjen för uppföljning av psykiatriska patienters somatiska hälsa genom att automatisera vissa moment i processen fortsätter. Under hösten ska vi fortsätta diskussionerna med KPH (Kunskapsstöd för Psykisk Hälsa) angående möjligheten att använda det regionala hälsokontrollssystemet för detta ändamål.

Kontaktpersoner: Joacim Holmén och Linda Wesén

AI – Återinskrivningsbedömning

Vi har tidigare nämnt att vi har ringat in ett potentiellt första projekt kring AI och maskininlärning, och det handlar om tidiga återinskrivningar inom heldygnsvården på Beroendekliniken. 12 % av de patienter som skrivs ut från heldygnsvården skrivs in igen inom en vecka, och 18 % inom två veckor (vi räknar inte med Tillnyktringsenheten, då hade siffran blivit högre). En kvalificerad gissning är då att dessa patienter hade mått bättre av någon form av insats, såsom att stanna kvar något längre, få en direktväg till öppenvården eller något annat än endast utskrivning.

Speciellt inom psykiatrin, består våra journalanteckningar främst av fritext. Med hjälp av textanalys (Natural Language Processing, NLP) är förhoppningen att vi ska kunna skapa en modell som kan förutsäga vilka som kommer att återinskrivas snart, och senare att kunna förutsäga varför de kommer att återinskrivas.

Potentialen med detta projekt är, utöver det uppenbara i att kunna förhindra att fel personer skrivs ut för tidigt från heldygnsvården, att använda oss av NLP-tekniken, i det fall vi får positiva resultat, i många andra frågeställningar där vi idag har svårt att få fram användbar data ur våra enorma datakällor som är just textbaserade, och kunna analysera dessa med modern AI-teknik.

Hittills har vi främst genomfört en förstudie kring projektidéns genomförbarhet, samt identifierat nyckelpersoner till projektorganisationen. Vi hoppas att kunna spika detta under hösten för att starta upp ett formellt projekt i början av 2019.

Kontaktpersoner: Niels Eék och Mikael Mide

Uppdatering om pågående projekt

Internetbehandling på spelberoendemottagningen

Upphandling är klar av en internetbaserad psykologisk behandling för personer med hasardspelssyndrom på den nya spelberoendemottagning som ska öppna på Beroendekliniken i november. Målet är att kunna erbjuda denna behandling när mottagningen öppnar. I syfte att utvärdera behandlingen planeras också en forskningsstudie på mottagningen.

Kontaktperson: Mikael Mide

Internetbaserad behandling för sömnlöshet/insomni

Vi lägger nu sista handen vid den internetbaserade behandling för patienter med primär och sekundär insomni som vi utvecklat under våren och sommaren.

Detta innebär att behandlingen nu är redo att pilottestas! Tre mottagningar ingår i projektet för implementering av vår internetbaserade sömnbehandling. Det är Psykiatrimottagning utmattningssyndrom (PMU) och Psykiatrimottagning Mölndal (PMM) från Affektiva kliniken, och Substitutionsmottagning Högsbo från Beroendekliniken. Mottagningarna förbereder sig nu för att inom några månader börja behandla sina patienter. Dessförinnan ska behandlare utbildas och mottagningarna göras redo för att kunna behandla över internet.

Kontaktperson: Mikael Mide och Josefin Kadesjö Banck

Tolkning on demand

Akutenheten på Rättspsykiatrin fortsätter att testa en mobilapplikation som ger tillgång till medicinskt certifierade tolkar på 178 olika språk. Snittiden för att bli uppringd av den engelsktalande tolken är 26 sekunder, oftast snabbare. Tjänsten används som ett komplement till de sedvanliga tolkar som kan bokas till enheten, och används där det finns ett särskilt behov av att omedelbart få tag på en tolk, samt vid oplanerade samtal. Hör av er om ni på er enhet har behov av tolktjänst on-demand!

Kontaktperson: Niels Eék

Mobil dokumentation i journal

Eftersom det under en period inte har varit möjligt att beställa nya fjärrskrivbord har projektet gått långsammare framåt än planerat. De enheter som var först ut med att testa tjänsten kommer att börja utvärderas under oktober månad. Baserat på vad utvärderingarna visar kommer beslut tas om vi ska satsa på fjärrskrivbord som en mobil lösning för alla mobila enheter, eller om vi ska rekommendera att man startar ett nytt projekt kring en annan lösning för mobil dokumentation.

Kontaktperson: Joacim Holmén

Digitalt beslutsstöd för LPT-processen

Arbetet med att kvalitetssäkra dokumentationen av tvångsåtgärder fortsätter. Samtliga slutenvårdsavdelningar på psykiatri psykos beräknas vara inkluderade inom kort, och nu är även den rättspsykiatriska kliniken på väg in i projektet. Löpande utvärderingar visar att dokumentationen blir mer enhetlig på de deltagande enheterna.

Parallellt med detta pågår ett förarbete med företrädare från den psykiatriska akutmottagningen på Östra sjukhuset kring hur en digitalisering av deras intagningsrutiner skulle kunna gå till. Detta är identifierat som en förutsättning för att få till stånd ett aktivt beslutsstöd som kan bevaka tidsgränserna i LPT-processen, samt stödja personalen i de beslut som behöver fattas rörande patientens tvångsvård.

Kontaktpersoner: Linda Wesén och Joacim Holmén

Implementering av projekt på Rättspsykiatrisk öppenvårdsenhet

Rättspsykiatrisk öppenvårdsenhet (RPÖV) på Rättspykiatri har implementerat flera digitaliseringsprojekt som de startat upp tillsammans med oss. Dessa är

  • Patientupplevelse, ett kort formulär med tre frågor om patientens upplevelse av vården som alla patienter tillfrågas att fylla i vid slutet av besöket. Själva formuläret är på en surfplatta som är uppsatt på väggen i väntrummet. De anonyma svaren är sedan till diskussionsunderlag på APT, och vilka eventuella förändringar som de kan göra för att förbättra den vård de bedriver kan då tas upp.
  • Ett digitalt stöd vid gruppbehandling (funkar på mobiler, surfplattor och datorer), där patienterna mellan grupptillfällena får fylla i uppgifter på egen hand, och har möjlighet att kontakta behandlarna vid behov. Utöver hemuppgifter och kommunikation, får de även en sammanfattning på vad tillfället handlade om, där all text är inläst för de som önskar att lyssna istället för att läsa. Vi skapar även belysande videor, för att ytterligare göra stödet mer attraktivt för patienterna.
  • Videosamtal med externa aktörer, speciellt vid samordnade vårdplaneringar med andra parter, såsom kommunen. Det sparar in tid och möda från personalen, såsom att de inte i samma utsträckning behöver resa fram och tillbaka mellan olika enheter och behovet av konferenslokaler blir också minskat,
  • Och slutligen har RPÖV öppnat upp alla relevanta bastjänster från 1177 Vårdguiden till sin enhet. Det innebär att det numera går att av/omboka tid, begära intyg, beställa journalkopior, beställa tid, fråga sjuksköterskan, förlänga sjukskrivning, förnya recept, be enheten att kontakta dig, be om rådgivning OCH skicka meddelanden till enheten via 1177.

Kontaktperson: Niels Eék