Nyhetsbrev sommaren 2018

Nya projekt på horisonten

Journalia – Litiummonitorrering

I Västra Götalandsregionen finns ett system för att följa upp blodprover och ordinera nya kontroller för patienter som medicinerar med Litium. Systemet, som heter Journalia, används idag endast på ett fåtal enheter inom SU. Psykosvård Nordost (PNO) och Äldrepsykiatrisk mottagning på Wallinsgatan ska testa systemet som bl.a. ska hjälpa sjuksköterskorna att hålla koll på när det är dags för nya prover, hålla koll på uteblivna provsvar samt att skriva ut kallelser och påminnelser till patienterna.

På sikt hoppas vi att även patienter som medicinerar med Klozapin ska kunna inkluderas i Journalia-systemet.

Kontaktperson: Linda Wesén

Hälsokontroller

Vi har träffat Kunskapsnod Somatisk ohälsa i Västra Götalandsregionen och diskuterat möjligheten att använda regionens hälsokontrollsystem för att skicka ut remisser och kallelser till årlig uppföljning av somatisk hälsa för våra patienter.

Målet är att fler av vuxenpsykiatrins patienter ska genomföra kontroller av sin somatiska hälsa enligt rekommendationerna i den regionala medicinska riktlinjen “Årligt hälsosamtal och somatisk kontroll av patienter med långvarig psykiatrisk ohälsa”.

Kontaktpersoner: Joacim Holmén och Linda Wesén

AI – Återinskrivningsbedömning

Vi har tidigare nämnt att vi har tittat på olika AI-lösningar och eventuella projekt som skulle kunna genomföras inom psykiatrin. Nu har vi ringat in ett potentiellt första projekt, och det handlar om tidiga återinskrivningar inom heldygnsvården på Beroendekliniken. 12 % av de patienter som skrivs ut från heldygnsvården skrivs in igen inom en vecka, och 18 % inom två veckor (vi räknar inte med Tillnyktringsenheten, då hade siffran blivit högre). En kvalificerad gissning är då att dessa patienter hade mått bättre av någon form av insats, såsom att stanna kvar något längre, få en direktväg till öppenvården eller något annat än endast utskrivning.

Speciellt inom psykiatrin, består våra journalanteckningar främst av fritext. Med hjälp av textanalys (Natural Language Processing, NLP) är förhoppningen att vi ska kunna skapa en modell som kan förutsäga vilka som kommer att återinskrivas snart, och senare att kunna förutsäga varför de kommer att återinskrivas.

Potentialen med detta projekt är, utöver det uppenbara i att kunna förhindra att fel personer skrivs ut för tidigt från heldygnsvården, att använda oss av NLP-tekniken, i det fall vi får positiva resultat, i många andra frågeställningar där vi idag har svårt att få fram användbar data ur våra enorma datakällor som är just textbaserade, och kunna analysera dessa med modern AI-teknik.

Kontaktpersoner: Niels Eék och Mikael Mide

Internetbehandling på spelberoendemottagningen

En upphandlingsprocess pågår i syfte att kunna erbjuda internetbaserad psykologisk behandling för personer med hasardspelssyndrom på den nya spelberoendemottagning som ska öppna på Beroendekliniken i höst. I syfte att utvärdera denna behandling planeras också en forskningsstudie på mottagningen.

Kontaktperson: Mikael Mide

 

Uppdatering om pågående projekt

Internetbaserad behandling för sömnlöshet/insomni

ePsykiatrienhetens arbete med att utveckla en internetbaserad behandling för patienter med primär och sekundär insomni har blivit något försenat, men är nu i slutskedet och beräknas vara klart i början av september. Behandlingen är just nu ute för en andra återkopplingsrunda hos intresserade kliniker och brukare.

Vi samlar nu in intresseanmälningar från mottagningar som vill vara med och pilottesta behandlingen. Hittills har vi fått intresseanmälningar från två mottagningar på Psykiatri Affektiva – Psykiatrimottagning utmattningssyndrom (PMU) och Psykiatrimottagning Mölndal (PMM). Vi har även fått en intresseanmälan från Beroende – Substitutionsmottagning och en från Neuropsykiatrin – Äldrepsykiatrisk mottagning.

Kontaktperson: Mikael Mide

Sömnskola på substitutionsmottagningen

Substitutionsmottagningens dagvårdsavdelning har nu inlett rekrytering av patienter till den digitala sömnskola man ska utvärdera där. Med denna kommer patienter att få möjlighet att lära sig mer om sömn, och olika praktiska råd för att förbättra sin sömn. Det digitala stödet är ett komplement till den sömnskola i grupp som redan erbjuds där.

Kontaktperson: Mikael Mide

Tolkning “on demand”

Akutenheten på Rättspsykiatrin har börjat testa en mobil applikation som ger tillgång till medicinskt certifierade tolkar på 178 olika språk. Snittiden för att bli uppringd av den engelsktalande tolken är 26 sekunder, oftast snabbare. Efter sommarens pilotprojekt kommer det ske en utvärdering. Tjänsten kommer att användas som ett komplement till de sedvanliga tolkar som kan bokas till enheten, och användas där det finns ett särskilt behov av att omedelbart få tag på en tolk, samt vid oplanerade samtal.

Det är extra roligt att tjänsten har spridits vidare till den somatiska akuten på Östra sjukhuset, och med goda erfarenheter. Läs gärna intervjun med ST-läkaren Linus Hansson i Sjukhusläkaren.

Kontaktperson: Niels Eék

Mobil dokumentation i journal

I dagsläget är fem enheter inom vuxenpsykiatrin på Sahlgrenska igång med att prova mobil åtkomst till journal- och patientadministrativa system via fjärrskrivbord i mobil och surfplatta. De enheter som testar lösningen just nu är Psykosmottagning Mölndal, ACT-Nordost, Nordhemskliniken, Avancerad Psykiatri i Hemmet (APIH) och Mobila Resursteamet. Fler står på tur att ansluta sig, bl.a. det mobila teamet på Psykosvård Öster (PVÖ).

Projektet kommer under hösten/vintern att utvärderas utifrån användarnas upplevelse av fjärrskrivbordets användarvänlighet och användbarhet i den kliniska vardagen.

Kontaktperson: Joacim Holmén

Digitalt beslutsstöd för LPT-processen

Nu är även de allmänpsykiatriska avdelningarna på Östra Sjukhuset igång med att kvalitetssäkra journalföringen av tvångsåtgärder. Detta sker via ett underlag som uppdateras automatiskt var 30:e minut med uppgifter från journalsystem och patientadministrativa system. Man har redan nu på vissa enheter börjat se över sina rutiner kring dokumentationen av tvångsåtgärder. Tanken är att samtliga vårdavdelningar inom vuxenpsykiatrin ska vara anslutna inom en snar framtid.

Parallellt med detta arbetar vi tillsammans med den psykiatriska akutmottagningen för att digitalisera processen från början. En förutsättning för att bygga ett aktivt beslutsstöd som kan bevaka tidsgränserna i LPT-processen, samt stödja personalen i de beslut som behöver fattas rörande patientens tvångsvård, är att hela processen är digitaliserad.

Kontaktpersoner: Linda Wesén och Joacim Holmén

Internetbehandling av alkoholberoende

Som vi skrev i förra nyhetsbrevet så kommer Anna Trüschel att skriva ett kvalitativt arbete på patienternas upplevelse av att ta del av denna internetbehandling, som utfördes på Nordhemskliniken (Beroendekliniken). Detta är en del i hennes specialistarbete. Läget just nu är att 10 patienter har intervjuats, intervjuer har transkriberats och analysarbetet har kommit igång. Utan att förhasta oss om slutsatser har intervjuerna redan nu gett en värdefull inblick i hur det är att vara patient i en internetbehandling. Och vi har redan kunnat använda tips och råd från patienterna på förbättringar av internetbehandling, till den sömnbehandling vi håller på att bygga.

Kontaktpersoner: Niels Eék och Anna Trüschel

Implementering av projekt på Rättspsykiatrisk öppenvårdsenhet

Rättspsykiatrisk öppenvårdsenhet (RPÖV) på Rättspykiatri har nu börjat implementera flera av de digitaliseringsprojekt som de tidigare startat upp tillsammans med oss. Dessa är bland annat enkät som mäter patienternas grad av nöjdhet, där de svarar på ett enkelt formulär från en surfplatta på väggen och videomöten med externa aktörer via Skype for Business (där det tidigare har det bara gått att ha videokonferenser inom organisationen).

Kontaktperson: Niels Eék

Kunskapsspridning eHälsa

Föreläsningarna från seminariet “Den uppkopplade patienten” som arrangerades av Kunskapsstöd för Psykisk Hälsa (KPH) den 9/2 finns nu tillgängliga på YouTube.

Under våren har vi även presenterat vårt arbete på nordens ledande ehälsokonferens Vitalis samt Psykologstudent Sverige 2018, PS18.

Nyhetsbrev våren 2018

 

Uppdatering om pågående projekt

Skräddarsydd psykologisk behandling över internet

ePsykiatrienheten har sedan i december arbetat med att utveckla en internetbaserad psykologisk behandling för insomni. Arbetet fortskrider enligt plan. En tidig version av behandlingen har skickats ut för påseende av intresserade kliniker inom vuxenpsykiatrin på SU. Arbete pågår nu med att samla en brukarpanel som också kan ge återkoppling. En första version av behandlingen planeras vara klar i slutet av april.

Sömnskola på substitutionsmottagningen

Substitutionsmottagningens dagvårdsavdelning står just nu i startgroparna för att börja använda en digital sömnskola. Med denna kommer patienter att få möjlighet att lära sig mer om sömn, och olika praktiska råd för att förbättra sin sömn. Det digitala stödet är ett komplement till den sömnskola i grupp som redan erbjuds där.

Mobil dokumentation i journal

Intresset har varit stort för möjligheten att kunna dokumentera i Melior på mobil och surfplatta. Flera enheter har valt att ansluta sig till tjänsten, bl.a. Mobila Resursteamet som är en delad resurs mellan Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Social Resursförvaltning i Göteborgs stad. Sjuksköterskorna som arbetar där kommer nu kunna ha tillgång till journaluppgifter på plats när de besöker brukare på olika boenden i Göteborgsområdet.

Digitalt beslutsstöd för LPT-processen

Avdelning 242, som är en slutenvårdsavdelning vid Psykiatri Psykos på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, blir först ut att testa första versionen av beslutsstödet vid LPT. Ett excelark kommer att uppdateras var 5:e minut med aktuella tvångsvårdsdata från journalsystem och patientadministrativa system. Detta hoppas vi kommer att kvalitetssäkra dokumentationen av tvångsvårdsåtgärder på samtliga nivåer. Parallellt med detta är en arbetsgrupp under tillsättning som ska undersöka möjligheten att digitalisera hela LPT-processen från början till slut, något som är nödvändigt för att ett fullödigt beslutsstödssystem ska kunna utvecklas.  

Internetbehandling av alkoholberoende

Nu är så gott som alla patienter som är med i pilotstudien på Nordhemskliniken färdigbehandlade och det är dags att utvärdera resultatet. Anna Trüschel ska, som en del i hennes specialistutbildning i klinisk psykologi, skriva ett kvalitativt arbete på patienters upplevelse av att ta del av internetbehandlingen. Denna grupp av patienter är lite unika på så sätt att de från början inte sökt internetbehandling för sina besvär utan sökt sedvanlig behandling. I de flesta studier för internetbehandling har patienten sökt sig specifikt till internetbehandling. Det ska därför bli intressant att ta del av patienternas upplevelser och se vilka lärdomar vi kan ta av dessa för framtida projekt med internetbehandling inom psykiatrin.

Parallellt med den lokala pilotstudien på Nordhemskliniken, så är artikeln för den nationella studien av samma behandling (men för personer från allmänbefolkningen istället för specialistvården) så gott som klar för submittering.

Flera projekt på Rättspsykiatrisk öppenvårdsenhet

Rättspsykiatrisk öppenvårdsenhet (RPÖV) har flera nya digitaliseringsprojekt på gång. Tillsammans med personalen på enheten har vi bland annat tagit fram en enkät som mäter patienternas grad av nöjdhet, där de svarar på ett enkelt formulär från en surfplatta på väggen. Utifrån den avslutande frågan får patienterna en följdfråga med flera alternativ (se bilder nedan). Tanken är att personalen månadsvis på APT ska ha statistiken som ett diskussionsunderlag för ev. förändringsarbete.

Vidare har RPÖV påbörjat ett internetbaserat stöd till en känsloskola i gruppformat, där det internetbaserade stödet syftar till att ge deltagarna tillgång till ett minnesstöd och möjlighet att repetera innehåll, att öka deras upplevelse av trygghet och struktur i insatsen, att göra det enklare för dem att genomföra hemuppgifter med hjälp av stödet och slutligen att behandlarna ska få större möjlighet att följa upp att hemuppgifter blivit gjorda.

RPÖV är också i startgroparna för att komma igång med videomöten med externa aktörer via Skype for Business. Tidigare har det bara gått att ha videokonferenser inom organisationen.

Slutligen arbetar RPÖV med att öka på tillgängligheten för sina patienter. Det ska göras med bland annat 1177 Vårdguidens e-tjänster, såsom möjligheten att boka om och boka av tider, men även att börja skicka sms-påminnelser genom Microsoft Outlook.

 

Kunskapsspridning eHälsa

Den 9/2 arrangerade Kunskapsstöd för Psykisk Hälsa i VGR ett heldagsseminarium om eHälsa med fokus på det digitala vårdmötet inom psykiatri och primärvård med namnet “Den uppkopplade patienten”. Under dagen bjöds det på ett flertal intressanta presentationer. ePsykiatrienhetens medarbetare Anna Trüschel, Linda Wesén och Joacim Holmén höll i två av föreläsningarna som handlade om den nationella plattformen för Stöd och Behandling (SoB) och appar med relevans för psykiatrin.

Föreläsningarna filmades och kommer finnas tillgängliga på YouTube inom kort.

 

https://twitter.com/ePsykiatrienhet

http://www.facebook.com/epsykiatrienheten/

http://www.linkedin.com/company/epsykiatrienheten

http://www.instagram.com/epsykiatrienheten/

 

Nyhetsbrev vintern 2017

Nya projekt:

Skräddarsydd psykologisk behandling över internet

ePsykiatrienheten har i december växlat upp arbetet med att utveckla en internetbaserad psykologisk behandling för insomni. Behandlingen utvecklas utifrån aktuell forskning på området, samt med hjälp av spetskompetens från kliniker som har kunskap om specifika patientgrupper. Målet är en behandling som går att skräddarsy för att passa specifika patientgrupper.

– Är du intresserad av att arbeta med internetbaserad sömnbehandling på din mottagning, tveka inte att höra av dig!

Uppdatering om pågående projekt:

Tolkning “on demand”

Tolkförmedling väst har tagit emot synpunkter från flera olika enheter inom Sahlgrenska och kommer förhoppningsvis att erbjuda tolkning “on demand” inom en snar framtid. De har även tidigare försökt erbjuda ett snabbare och enklare sätt att boka telefontolk men de inväntar en upphandling av systemen som under flera år fått avslag. Man hoppas nu på att denna upphandling skall gå igenom och därmed få större möjlighet till att göra akuta bokningar digitalt.

Mobil dokumentation i journal

Nu rullar mobila teamet på Psykosmottagning Mölndal igång med mobil åtkomst till journal. Man kommer med hjälp av ett så kallat fjärrskrivbord få tillgång till Melior i mobila enheter. Genom denna lösning så går det att använda sig av en vanlig mobil för att läsa och skriva i journalen. Bäst fungerar det dock på en surfplatta med tillhörande tangentbord.

Efter lång tids förberedelse har nu alla tekniska bitar fallit på plats och två av medarbetarna i det mobila teamet har börjat använda sig av lösningen för att utvärdera den. Om det faller väl ut så kan man sprida detta till alla mobila enheter inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Är det något för er mottagning inom vuxenpsykiatrin på SU? Hör av er!

Digitalt beslutsstöd för LPT-processen

Projektet går vidare med hjälp av verksamhetsutvecklare på beroendekliniken och psykiatri affektiva. Initialt ska man hämta data från Melior, och eventuellt Elvis, för att kunna exportera dessa fortlöpande till ett Excel-dokument. Via dokumentet kan man till en början kvalitetssäkra att fattade beslut och dokumentation korrelerar i Melior. På sikt ska man även se över möjligheten att digitalisera de befintliga pappersrutinerna för att kunna skapa ett aktivt beslutsstödssystem som stöttar personalen att fatta rätt beslut i rätt tid.

Internetbehandling av alkoholberoende

Nu är rekryteringen på Nordhemskliniken avslutad och den internetbaserade behandlingen av alkoholberoende pågår för fullt, mer än hälften av deltagarna är dessutom klara med behandlingen.

AI

Artificiell Intelligens och maskininlärning är områden som diskuteras allt mer, både i ehälsokretsar och samhället i stort. ePsykiatrienheten har i slutet av december en workshop tillsammans med AI-kunniga personer från hela VGR, där syftet diskutera möjliga AI-satsningar inom psykiatrin och hur de skulle kunna genomföras på bästa sätt.

Kunskapsspridning eHälsa:

Seminarium

Den nionde februari arrangerar VGR ett seminarium om e-hälsa med fokus på det digitala vårdmötet inom psykiatri och primärvård. Medarbetare på ePsykiatrienheten kommer att hålla i två av föreläsningarna under denna dag.

Temat för dagen är:  Vård via internet, appar och beslutsstöd – vad är möjligt idag och vad kan bli möjligt i framtiden?

Detta är ett unikt tillfälle att få en inblick i hur olika enheter inom VGR arbetar med e-Hälsa idag samt vilka möjligheter det finns inför framtiden. Mer information samt anmälan hittar du om du följer denna länk.

Nyhetsbrev hösten 2017

Representanter

ePsykiatrienhetens medarbetare kommer framöver att arbeta närmre de fem verksamhetsområdena inom vuxenpsykiatrin på SU. Varje verksamhetsområde har därmed tilldelats en representant från ePsykiatrienheten. Representanten kommer fungera som länk mellan verksamhetsområdet och ePsykiatrienheten och se till att varje verksamhetsområdes intressen tas till vara!

Tolkning “on demand”

ePsykiatrienheten har påbörjat ett samarbete med ett företag som har skapat en mobilapp för telefontolkning ”on demand”. Med denna mobilapp kan man inom någon minut få direkt tillgång till telefontolkning på 185 olika språk.

Det tycks finnas ett behov av lättillgänglig tolkning för korta möten med patienter, exempelvis vid kassabesök eller på en vårdavdelning när man vill förmedla sig med patienten i de viktiga vardagssamtalen. Appen är tänkt att användas som ett komplement till tolkcentralens tjänster. Appen skall nu testas på några enheter inom Psykiatri psykos och kan sedan komma att införas på andra enheter, om den svarar upp mot de höga krav som vi har på kvalificerad tolkning.

Mobil dokumentation i journal

Inom det mobila teamet på Psykiatri Psykos ska Joacim Holmén med kollegor börja testa att dokumentera i journalen även då man inte är på plats på mottagningen, via en mobil app på en surfplatta. Tanken är att detta ska spridas även till andra mobila team eller verksamheter där man behöver komma åt journal utanför sin mottagning. Är det något för er mottagning inom vuxenpsykiatrin på SU? Hör av er!

Digitalt beslutsstöd för LPT-processen

ePsykiatrienheten fortsätter sitt arbete med att skapa ett digitalt beslutsstöd för LPT-processen och har nu genomfört en kartläggning av LPT-processen för slutenvård, öppenvård och konvertering. Avvikelserapporter från tre psykiatriska kliniker har gåtts igenom och ett antal förbättringsområden där ett digitalt beslutsstöd skulle kunna vara till nytta har identifierats utifrån dessa. Under oktober månad ska ett möte hållas med nyckelpersoner inom Västra Götalandsregionen för att titta närmare på vilka möjligheter som finns för att utveckla en lösning som svarar upp mot de identifierade behoven.

SoB – Nationella stöd- och behandlingsplattformen

Den nationella Stöd och behandlingsplattformen, även kallad SoB är nu en del av ordinarie utbud inom Västra Götalandsregionen. ePsykiatrienhetens medarbetare Anna Trüschel som tillsammans med Tommy Skjulsvik är objektspecialist för införandet av SoB i Västra Götalandsregionen har påbörjat ett par projekt inom vuxenpsykiatrin där SoB kan fungera som stöd till den ordinarie kontakten med vården. Är du intresserad av att veta mer om SoB, klicka då här! Kanske har du en idé kring hur Din verksamhet skulle kunna använda sig av plattformen. Hör i så fall av dig till oss så kan vi förhoppningsvis se till att förverkliga era idéer!

Digitalt stöd för hemuppgifter under psykologisk behandling

ePsykiatrienheten har tillsammans med Mini-Maria, en mottagning för ungdomar och unga vuxna med problem kopplade till alkohol och droger, inlett ett samarbete för att skapa ett digitalt stöd för hemuppgifter som ges patienter vid psykologisk behandling. Mottagningens patienter har svårt att komma ihåg och hålla reda på papper och lappar som delas ut. Behandlarna på mottagningen ser därför att chansen att patienter genomför sina hemuppgifter ökar  om de istället kunde göra den via sin smartphone eller dator. Vi uppdaterar framöver kring hur det går i detta projekt!

Uppföljning av patienter efter ETC-behandling

DOK- teamet som ligger inom Psykiatri affektiva erbjuder ECT-behandling till inneliggande patienter med svår depression. Enheten har som rutin att följa upp sina patienter avseende mående och behandlingsutfall. ePsykiatrienheten arbetar tillsammans med dem med att digitalisera deras formulär som används för detta och hoppas på så sätt få högre svarsfrekvens och därmed bättre utvärdering av vården.

Skräddarsydd psykologisk behandling över internet

Inom Västra Götalandsregionen är det nu möjligt för mottagningar att erbjuda psykologisk behandling över internet avseende depression, oro, ångest, sömn- samt stressproblematik. Behandlingarna är skapade av företaget Livanda. Utöver dessa färdiga behandlingsupplägg planerar ePsykiatrienheten att skapa behandlingar som skräddarsys efter den mottagning som efterfrågar det. Det kan exempelvis innebära att en del av behandlingen görs med fysiska besök och en del över internet. För att komma igång på Din mottagning inom vuxenpsykiatrin på SU, kontakta ePsykiatrienheten så tittar vi tillsammans på hur ett upplägg för just er mottagning skulle kunna se ut.

Internetbehandling av alkoholberoende

Sedan slutet av våren har ePsykiatrienheten inom ramen för en forskningsstudie gett psykologisk behandling över internet till patienter inskrivna vid Nordhemskliniken. Vi har fått positiv respons från patienter och behandlare på kliniken! Så småningom kan vi även utvärdera resultaten mer ingående och berätta mer om det i våra nyhetsuppdateringar!

AI

Artificiell Intelligens och maskininlärning är områden som diskuteras allt mer, både i ehälso-kretsar och samhället i stort. ePsykiatrienheten är i ett stadium där vi utforskar på vilket sätt vuxenpsykiatrin kan använda sig av detta! Det kommer att finnas anledning att återkomma till detta längre fram.

ePsykiatrienheten pratar på HOSiT

HOSiT är en konferens av och för IT-företrädare inom hälso- och sjukvård som i år äger rum den 4 oktober i Stockholm. ePsykiatrienheten har ombetts att presentera sitt arbete på konferensen och kommer fokusera särskilt på hur man arbetar mobilt, så kallad ”mobile workforce”.

ePsykiatrienheten på Almedalen 2017

I somras blev ePsykiatrienheten inbjudna till att komma till Almedalsveckan och i samarbete med Vitalis prata om hur vuxenpsykiatrin på SU använder sig av ehälsolösningar för kontakt mellan patienter och vården. Joacim och Niels var ePsykiatrienhetens representanter på plats.

Besök av Ann-Marie Wennberg

Den 11 september hade vi på ePsykiatrienheten den stora äran att ta emot Ann-Marie Wennberg, som hade kontaktat oss med önskemål om att höra mer om vårt arbete. Ann-Marie gav oss uppmuntrande ord kring vårt arbete hittills och goda råd inför framtiden.

Nyhetsbrev sommaren 2017

ePsykiatrienheten är en gemensam resurs för hela vuxenpsykiatrin på SU. Den startades 1/1 2017 och håller till i lokaler på Järntorget 7 plan 7.

Enhetens uppgift är att utveckla och förbättra digitala lösningar inom psykiatrin och att verka för att regeringens vision om eHälsa förverkligas i VGR. Uppdragen till enheten kommer via verksamhetscheferna för de vuxenpsykiatriska klinikerna.

Medarbetare

Ulf Sammels, enhetschef, Anna Trüschel, specialiseringspsykolog, Joacim Holmén, psykiatrisjukssköterska, Josefin Kadesjö, specialiseringspsykolog, Linda Wesén, sjuksköterska, Mikael Mide, specialiseringspsykolog, Niels Eék, specialiseringspsykolog och doktorand.

Förtydligande av uppdrag

Psykiatrirådet har beslutat att ytterligare förtydliga ePsykiatrienhetens uppdrag. Detta innebär att var och en av ePsykiatrienhetens medarbetare kommer att knytas till en specifik vuxenpsykiatrisk klinik och på så sätt tydligare finnas med i verksamhetsutvecklingen på respektive klinik. Medarbetarna kommer även att ägna en dag i veckan åt implementering av, och kliniskt arbete med, internetbaserad psykologisk behandling.

Invigning

Den 18/5 hade ePsykiatrienheten officiell invigning av sin verksamhet. Det blev en välbesökt tillställning med fina tal av Boel Mörck – områdeschef, Martin Andreasson – regionråd, Cecilia Dalman Eek – vice ordförande styrelsen SU, Ragnar Lindblad – avd.chef Vårdens digitalisering och Ann Stokland – strategiskt ledningsstöd för regiondirektören.


Internetbehandling

ePsykiatrienheten driver ett projekt tillsammans med psykiatrisk mottagning Väster inom Psykiatri Affektiva som syftar till att implementera och utvärdera psykologisk behandling över internet till ett urval av patientgruppen. I nuläget pågår kartläggning av vilken patientgrupp som skulle lämpa sig för en första pilot på mottagningen. Denna pilotstudie syftar till att undersöka om  en specifik internetbehandling kan hjälpa patienter inom en öppenvårdspsykiatrisk verksamhet, men även vilka utmaningar som uppstår vid implementering av en sådan behandling på en öppenvårdspsykiatrisk mottagning.

Forskning

ePsykiatrienhetens Niels Eék har inlett ett forskningsprojekt i samarbete med Nordhemskliniken, där internetbehandlingen ePlus testas för personer med alkoholproblem. Studien involverar flertalet av ePsykiatrienhetens medarbetare som bedömare och behandlare. Besök studiens hemsida för mer information.

Utvärdering av pilotprojekt med 1177 Vårdguiden

Pilotprojektet kring anslutning av app till Nationella stöd och behandlingsplattformen är nu avslutat och en utvärdering är gjord av Per Axbom som arbetar på 1177. Utvärderingen kommer ligga till grund för beslut om fortsatt utveckling av mobilapplikation. 1177 kommer att fatta ett beslut kring hur man ska gå vidare i projektet i juni.

Objektspecialist Stöd och Behandling

Under våren tilldelades Anna Trüschel, en av ePsykiatrienhetens medarbetare, rollen som objektspecialist för införande av den Nationella Stöd- och Behandlingsplattformen i VGR. Detta innebär att Anna kommer arbeta aktivt med att implementera plattformen i hela VGR, inklusive psykiatrin.

Nytt forum för ePsykiatrifrågor

Under våren har det på initiativ av ePsykiatrienheten skapats ett nätverk med representanter från samtliga vuxenpsykiatriska kliniker som syftar till att utbyta erfarenheter samt att sprida sina projekt inom området eHälsa. Gruppen går under namnet ”Nätverket för ePsykiatri”. Nätverket har en kanal på Yammer som man kan ansluta sig till om man vill veta mer. Kontakta oss så bjuder vi in er.

Nyhetsbrev våren 2017

ePsykiatrienheten är en gemensam resurs för hela vuxenpsykiatrin på SU. Den startades 1/1 2017 och håller till i lokaler på Järntorget 7 plan 7.

Enhetens uppgift är att utveckla och förbättra digitala lösningar inom psykiatrin och att verka för att regeringens vision om eHälsa förverkligas i VGR. Uppdragen till enheten kommer via verksamhetscheferna för de vuxenpsykiatriska klinikerna.

Medarbetare

Ulf Sammels, enhetschef, Anna Trüschel, specialiseringspsykolog, Joacim Holmén, psykiatrisjukssköterska, Josefin Kadesjö, specialiseringspsykolog, Linda Wesén, sjuksköterska, Mikael Mide, specialiseringspsykolog, Niels Eék, specialiseringspsykolog och doktorand.

Invigning av ePsykiatrienheten

 

 

Vi planerar en invigning av ePsykiatrienheten den 18/5. En inbjudan skickas ut separat. Varmt välkomna!

Kliniskt arbete

ePsykiatrienhetens medarbetare planerar att under året påbörja kliniskt arbete ute i de olika verksamheterna, två dagar i veckan. Syftet med vårt kliniska arbete är att vara en resurs i det ordinarie arbetet, samt att med hög grad av delaktighet införa digitala lösningar på de enheter där vi arbetar. Hör gärna av er till enhetschef Ulf Sammels om ni har behov av extra resurser som samtidigt införa digitala lösningar!

App för behandlingsstöd

ePsykiatrienheten har ingått i ett projekt tillsammans med 1177 Vårdguiden för att utveckla en mobil app som ansluter till nationella Stöd- och Behandlingsplattformen (SoB), och därmed kan leverera digitala stöd- och behandlingar via smartphone. En första version av appen är nu klar och pilottestas i ordinarie verksamhet på tre mottagningar: Beroendemottagning Hisingen, Beroendemottagning Kviberg, och Psykiatrisk Mottagning Gamlestaden (PMG). Se gärna våra korta videor som beskriver SoB och Behandlingsstöd på vår hemsida.

Beslutsstöd vid LPT

ePsykiatrienheten har fått i uppdrag att ta fram förslag på ett digitalt beslutsstöd för LPT-processen. Vi gör i nuläget ett förarbete för detta i form av behovsanalys och kartläggning av LPT-processen.

Formulärtjänster

Enheten arbetar med att ta fram lösningar för att formulär (exvis skattningsskalor) ska kunna matas in digitalt så att data lagras och kan visualiseras grafiskt för valda patienter eller patientgrupper.

Forskning

ePlus är en internetbehandling av alkoholberoende som utförs av vår medarbetare Niels Eék i samarbete med Anne H Berman på KI. En större randomiserad kontrollerad studie med 170 deltagare rekryterade från hela landet är precis klar med behandlingarna. Nästa steg är att analysera data samt publicera de första artiklarna. En tidigare pilotstudie är gjord som visade på lovande resultat.

Community Reinforcement Approach Family Treatment (CRAFT) är en internetadministrerad metod för närstående till personer med alkoholproblem, som utförs av Niels Eék i samarbete med Anders Hammarberg på KI. En randomiserad kontrollerad studie med 100 deltagare håller på att bli klar, där datainsamling från första uppföljning förväntas vara klart till sommaren. Planen är att data ska analyseras efter semestertiderna och under hösten ska en första artikel författas.

Läs gärna mer om vår forskning på vår hemsida.